Bijeenkomst Standaardisatieraad juli 2015

Datum: 02 juli 2015
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: saMBO-ICT, Houttuinlaan 6, Woerden

Programma

  1. Mededelingen
  2. Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer
  3. Bezetting werkgroepen Edustandaard: Er wordt kort stilgestaan bij de afvaardigingen binnen de werkgroepen van Edustandaard. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het besluitvormingsproces rondom standaarden.
  4. Roadmap Kernmodel Onderwijs Informatie: Het belang van KOI bij de ontwikkeling van semantische standaarden wordt kort toegelicht. Daarnaast wordt de roadmap voor de doorontwikkeling van het KOI in een presentatie toegelicht.
  5. Vaststellen nieuwe (versies van) standaarden QTI-DEP 4.0 (door Bart Ratgers) en Edukoppeling 1.2 (door Brian Dommisse)
  6. Uitkomsten brainstorm Edustandaard: Op 24 juni heeft er met een aantal leden van de SR en experts een brainstorm plaatsgevonden over de wijze waarop Edustandaard is georganiseerd en in staat is om de achterban bij het beheersproces van architectuur en standaarden te betrekken. De uitkomsten hiervan worden kort toegelicht en besproken. Op basis hiervan worden vervolgstappen bepaald.
  7. ROSA katern Informatiebeveiliging en privacy: Binnen SION is gewerkt aan een katern met normenkaders met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy als onderdeel van de referentie architectuur ROSA. Het katern bevat sectorbrede kaders waarmee de samenhang geborgd kan worden tussen verschillende initiatieven, zoals het Privacy convenant leermiddelen en toetsen, het SION certificeringsschema en de HO- en MBO-normenkaders voor instellingen. In een presentatie wordt dit verder toegelicht.
  8. Rondvraag