Bijeenkomst Standaardisatieraad mei 2015

Datum: 21 mei 2015
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: SURF, Moreelsepark 48, Utrecht

Programma

1. Mededelingen
a. Update ontwikkelingen binnen SURF en HO
b. Update iAgenda PO en VO
c. Update monitor Onderzoek OCW naar standaarden

2. Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer

3. Vaststellen jaarverslag 2014

4. Vaststellen nieuwe (versies van) standaarden
KOI 1.1
OSO 1.2.1
UWLR 2.0

Pauze

5. Beheer ROSA
Het SION-programma loopt af in 2015. De ROSA-architectuur wordt momenteel binnen SION beheerd en doorontwikkeld. In 2013 is binnen SION besloten om het beheer van de ROSA op termijn onder te brengen bij Edustandaard. Dit heeft reeds geleid tot registratie van de ROSA bij Edustandaard. In dit document wordt een voorstel gedaan om dit jaar concrete stappen te zetten om het beheer en onderhoud daadwerkelijk over te dragen aan Edustandaard.

6. Privacy en informatiebeveiliging
Binnen SION is gewerkt aan een katern privacy en informatiebeveiliging als onderdeel van de referentie architectuur ROSA. Met het katern worden sectorbrede kaders gesteld waarmee de samenhang geborgd kan worden tussen verschillende initiatieven binnen de onderwijssectoren. De kaders die in de SION stuurgroep in maart zijn vastgesteld maken onderdeel uit van de nieuwe versie van de ROSA.

7. Rondvraag