Standaardisatieraad: positionering t.o.v. Edu-V in de leermiddelenketen en de andere groeifondsvoorstellen

De Standaardisatieraad van Edustandaard kwam op 16 juni 2022 weer bijeen. Op de agenda stond het project Revisie ROSA, waarvan ze de opdrachtgever is. Daarnaast sprak de Standaardisatieraad over de positionering van Edustandaard t.o.v. Edu-V in de leermiddelenketen en de andere groeifondsvoorstellen. Tot slot werd de update van de afspraak Certificeringsschema IBP ROSA v3.0 besproken.

Project revisie ROSA

Binnen het project Revisie ROSA wordt de ROSA inhoudelijk vernieuwd rondom een nieuw metamodel (het kernmodel voor de ROSA ketenreferentiearchitectuur), waarin onder andere een indeling van ketendomeinen, ketenprocessen en ketenprocesstappen zijn onderkend. die gerelateerd worden aan andere onderdelen in de ROSA zoals principes en ontwerpkaders. De ROSA moet op deze manier nog meer ondersteuning gaan bieden om ketenpartijen procesgericht en modulair (à la de AMIGO-aanpak) afspraken en implementaties te laten ontwikkelen en ook bestaande en nieuwe ontwikkelen met elkaar te kunnen vergelijken. Verder is de samenwerking tussen en het met elkaar in lijn brengen van de sectorale referentiearchitecturen HORA, MORA, FORA en ROSA een belangrijk onderdeel van het project. Daarin past onder meer, als belangrijk gemeenschappelijk streven, het ketenbreed bevorderen van het werken met gestandaardiseerde begrippen en informatiemodellen bij ketenuitwisselingen door middel van het te ontwikkelen ROSA Begrippenmodel. Tijdens de bijeenkomst in juni ging de Standaardisatieraad akkoord met de verlenging van het project Revisie ROSA.

Positionering Edustandaard

Wat betreft de positionering streeft Edustandaard naar een duurzame relatie met Edu-V. Edu-V is het programma dat een nieuw afsprakenstelsel in de leermiddelenketen ontwikkelt. Edustandaard heeft als publiek-privaat platform een taakstelling voor verschillende toepassingsdomeinen in het onderwijs: van het PO t/m het HO: toezien op cq. bevorderen van de kwaliteit van de digitale infrastructuur in de ketens, ondersteunen bij ontwikkelen van afspraken (bijv. toepassen AMIGO-aanpak), en de vaststelling en daarna goed beheer en onderhoud van standaarden. Een duurzame samenwerking met afstemming en transparante communicatie op bestuurlijk niveau over de ontwikkeling en het gebruik van standaarden, draagt bij aan de realisatie van een effectief afsprakenstelsel in de leermiddelenketen. Edu-V kan daarbij ‘op de schouders staan’ van Edustandaard: beproefde werkwijzen en structuur benutten, extra laten renderen en versnelling creëren. De Standaardisatieraad gaat hierover in gesprek met het bestuurlijk overleg van Edu-K.

Afspraak Certificeringsschema IBP ROSA v3.0

De Standaardisatieraad stemt in met het in beheer nemen van de afspraak Certificeringsschema IBP ROSA v3.0. Dit gebeurt met het gebruiksadvies ‘Verplicht’. Deze afspraak is onder andere een belangrijk onderdeel van het vernieuwde Privacyconvenant in de Leermiddelenketen voor PO, VO en MBO.

Data, an inconvenient truth

Ook de Architectuurraad kwam onlangs bijeen, namelijk op 30 juni 2022. Er stonden verschillende onderwerpen op de agenda (zie de pagina over de bijeenkomst op de website). De presentatie van Ronald Damhof, Chief Data Officer bij het Ministerie van Justitie en voormalig data-architect bij de Belastingdienst, sprong eruit en diende als inspiratie voor het bepalen van de focus en de prioriteiten in het werk van de Architectuurraad en voor de organisaties in het onderwijs die zij vertegenwoordigen. Ronald wees gepassioneerd op het grote belang van de traceerbaarheid van gegevens in uitwisselingen in de ketens, traceerbaar voor wat betreft wetgeving, beleid en/of andere onderliggende bestuurlijke en procesafspraken. Een goede data-architectuur is hiervoor randvoorwaardelijk, een architectuur waarin oog is voor semantiek en waarin gestandaardiseerde begrippen en informatiemodellen de basis vormen. Voor de liefhebbers: de presentatie ‘Data, an inconvenient truth’ staat online, net zoals een videoweergave van dezelfde presentatie zoals Ronald Damhof die hield in februari 2022.