Doorstroommonitor (DSM)

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Onbekend
Werkingsgebied: po vo bve ho

Versie: Doorstroommonitor 5.0 - april 2016
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: Doorstroommonitor 6.0

Beschrijving

De afspraak doorstroommonitor is ontwikkeld in het kader van het programma SION door sectororganisaties en het ministerie van OCW. De afspraak gaat over de uitwisseling van doorstroomgegevens naar vervolgonderwijs voor sectororganisaties en instellingen in alle onderwijssectoren. Het onderwijsveld heeft behoefte aan objectieve doorstroominformatie, die onder meer het rendement van opleidingen en richtingen duidelijk maken om zodoende verbetertrajecten op te kunnen starten.

De nieuwe versie 5.0 van de Doorstroommonitor komt voort uit de jaarlijkse cyclus waarbij in februari een nieuwe versie van de specificatie wordt opgeleverd en geaccordeerd. In deze versie is de indicator Uitstroomprofiel VO toegevoegd aan de po-vo- en vo-vlg-kubus.

Specificatie 5.0 van de afspraak Doorstroommonitor

Samenhang

De Doorstroommonitor lijkt veel overlap te vertonen met Overstapservice Onderwijs (OSO). Beide richten zich op de informatieuitwisseling rondom de doorstroom of overstap van de ene onderwijssector naar de andere. Bij OSO gaat het om de leerlingdossiers die van de verlatende school naar de ontvangende school worden overgedragen en die gebonden zijn aan één specifieke leerling. Bij de Doorstroommonitor wordt informatie van alle leerlingen verzameld die op een bepaald moment van de ene naar de andere sector doorstromen. Hierdoor wordt een algemeen beeld geschetst van hoe leerlingen doorstromen en daar kan beleid op worden gemaakt.

Meerwaarde

Door beter inzicht in doorstroominformatie te verkrijgen, wordt het inzicht in de doorlopende leerlijnen vergroot en de interoperabiliteit over de sectoren heen verhoogd. Daarnaast bestaan op dit moment diverse initiatieven om gegevens te ontsluiten door bijvoorbeeld (oud)leerlingen te bevragen. Het automatiseren van dit proces zou voor sommige onderwijssectoren in een administratieve lastenverlichting resulteren.

Gebruik

De doorstroomgegevens worden door DUO aan de sectorraden verstrekt. Zij zorgen voor eventuele verdere verspreiding richting scholen en instanties die namens hen de data analyseren.

Implementatie

Bij elke levering voor de doorstroommonitor voegt DUO een bijsluiter bij die de verwerking van de data door de sectorraden ondersteunt. Onderstaande bijsluiter geeft een beeld welke informatie in de bijsluiter wordt opgenomen.

Voorbeeld van een bijsluiter voor de Doorstroommonitor

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.