Doorstroommonitor (DSM)

Versie: Doorstroommonitor 6.0
Status: Definitief - februari 2017
Sector: PO VO MBO HO

Beschrijving

De afspraak doorstroommonitor is ontwikkeld door de sectororganisaties en DUO. De afspraak gaat over de uitwisseling van doorstroomgegevens naar vervolgonderwijs voor sectororganisaties en instellingen in alle onderwijssectoren. Het onderwijsveld heeft behoefte aan objectieve doorstroominformatie, die onder meer het rendement van opleidingen en richtingen duidelijk maken om zodoende verbetertrajecten op te kunnen starten.

De versie 6.0 van de Doorstroommonitor komt voort uit de jaarlijkse cyclus waarbij in februari 2017 een nieuwe versie van de specificatie is opgeleverd en geaccordeerd. In deze versie zijn de indicatoren uitstroomprofiel vo, uitstroomleerjaar en uitstroomelementcode toegevoegd aan de po-vo- en vo-vlg-kubus.

Specificatie 6.0 van de afspraak Doorstroommonitor

In februari 2021 heeft de werkgroep deze versie opnieuw bevestigd voor de nieuwe leveringen.

Samenhang

De Doorstroommonitor lijkt veel overlap te vertonen met Overstapservice Onderwijs (OSO). Beide richten zich op de informatieuitwisseling rondom de doorstroom of overstap van de ene onderwijssector naar de andere. Bij OSO gaat het om de leerlingdossiers die van de verlatende school naar de ontvangende school worden overgedragen en die gebonden zijn aan één specifieke leerling. Bij de Doorstroommonitor wordt informatie van alle leerlingen verzameld die op een bepaald moment van de ene naar de andere sector doorstromen. Hierdoor wordt een algemeen beeld geschetst van hoe leerlingen doorstromen en daar kan beleid op worden gemaakt.

Meerwaarde

Door beter inzicht in doorstroominformatie te verkrijgen, wordt het inzicht in de doorlopende leerlijnen vergroot en de interoperabiliteit over de sectoren heen verhoogd. Daarnaast bestaan op dit moment diverse initiatieven om gegevens te ontsluiten door bijvoorbeeld (oud)leerlingen te bevragen. Het automatiseren van dit proces zou voor sommige onderwijssectoren resulteren in een administratieve lastenverlichting.

Gebruik

De doorstroomgegevens worden door DUO aan de sectorraden verstrekt. Zij zorgen voor eventuele verdere verspreiding richting scholen en instanties die namens hen de data analyseren.

Implementatie

Bij elke levering voor de doorstroommonitor voegt DUO een bijsluiter bij die de verwerking van de data door de sectorraden ondersteunt. Onderstaande bijsluiter geeft een beeld welke informatie in de bijsluiter wordt opgenomen.

Voorbeeld van een bijsluiter voor de Doorstroommonitor

Ontwikkelingen

De doorstroommonitor kent een jaarlijkse updatecyclus. In september worden wijzigingsverzoeken verzameld en besproken. In november geeft DUO terugkoppeling op die verzoeken en kan het specificatiedocument vastgesteld worden. Indien er nog aanpassingen nodig zijn, kunnen deze tot februari verwerkt worden waarop definitieve vaststelling plaatsvindt. In april/mei levert DUO proefleveringen die door de sectororganisaties worden getest waarna de definitieve leveringen plaatsvinden.

Wijzigingsverzoeken Doorstroommonitor van 20 juni 2019

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.