FDE-set voor fijndistributie

Registratiestatus: Geregistreerd - april 2020
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: vo bve

Versie: FDE-set voor fijndistributie 1.1 - februari 2021
Versiestatus: Vastgesteld
Let op: Er is een nieuwere vastgestelde versie beschikbaar: FDE-set voor Fijndistributie 1.2.1

Beschrijving

Voor het transport van deelnemergegevens tussen LAS en toetssystemen is voor het ECK-iD een profiel “Smalle set” en een profiel “LVS-set” met attributen gedefinieerd gebaseerd op de EDEXML-standaard. De gegevens binnen deze profielen betreffen leerlingen en leerkrachten (docenten). Echter binnen het domein ECK-D&T is vastgesteld dat het ECK-iD ook nodig is binnen het distributie/leveringsproces ten behoeve van fijndistributie. Vanuit de leveranciers is er een sterke behoefte om ook hiervoor een profiel op EDEXML te maken omdat dit goed aansluit bij hun huidige inrichting.

Deze uitwisseling is gericht op een andere context dan de context van toetsen waarvoor nu de standaarden die vallen onder UWLR (waaronder de EDEXML-profielen) worden toegepast. Dat is op zich geen probleem, EDEXML wordt ook nu al als gegevensstandaard breder toegepast.

Profielen zijn extra eisen bovenop de gegevensstructuur (datamodel) van EDEXML ten behoeve van een bepaald proces of een bepaalde toepassing. Deze eisen kunnen inhouden dat bepaalde velden verboden of verplicht zijn, of dat op bepaalde gereserveerde plaatsen extra gegevens worden geplaatst. Vanuit technisch implementatie- en beheerperspectief is het werken met profielen op één gegevensverzameling voor een leverancier zeer wenselijk, men is enerzijds hiermee al vertrouwd en anderzijds omdat vanuit het oogpunt van veiligheid dan eenduidig per service die voor een profiel wordt gerealiseerd bepaald kan worden welke partij de data mag krijgen. Dit neemt niet weg dat de implementatie niet altijd eenvoudig is, zeker omdat EDEXML een standaard is die qua begrippen niet perfect aansluit bij het VO en MBO.

De afspraak omvat de specificaties van het profiel “FDE-set”, ten behoeve van de fijndistributie zoals bijvoorbeeld wordt toegepast bij een Gefaciliteerd Leermiddelen Fonds (GLF). Deze specificaties zijn bedoeld voor informatie en implementatie deskundigen. In de specificaties van dit profiel zal op een aantal plaatsen naar de betreffende paragraaf in de documentatie van EDEXML 2.1 worden verwezen. Dit om herhalingen van definities en beschrijvingen op verschillende plaatsen te voorkomen.

Voor de communicatielaag is de wens om het transport van de gegevens te baseren op de onderwijsstandaard die in het onderwijsdomein voor de beveiligde uitwisseling van privacy-gevoelige gegevens is vastgesteld, namelijk het uitwisselen conform de beveiliging en webservice-patronen die nu ook in het kader van UWLR versie 2.3 worden gehanteerd of als dat gewenst is, volgens andere patronen.

In dit profiel zijn om praktische redenen de ontwikkelingen rondom RIO en AMIGO buiten de specificaties gelaten. De gedachte hierbij is dat deze ontwikkelingen nog niet volledig geïmplementeerd zijn en op dit moment nog pending zijn.

De versie 1.1 van de afspraak EDEXML-profiel “FDE-set” toegepast op UWLR omvat grofweg de volgende eisen:

  • Dit profiel omvat per leerling naast de persoonlijke gegevens als LAS-key, ECK-iD, Naam, Geboortedatum en E-mailadres tevens informatie over Opleiding, Vakkenpakket en Bezorgadres (noodzakelijk voor m.n. identificatie van de leerling van de producten en diensten van de leverancier, communicatie rondom levering en aflevering bij bezorgadres).
  • Het waardebereik van gegevensvelden m.b.t. opleiding en vak is beperkt tot vastgestelde codelijsten.
  • Het profiel wordt toepast op de UWLR heenweg van leerlinggegevens, zonder resultaatbericht (terugweg) .
  • Getrapt ophalen van leerlinggegevens in de stappen: eerst structuur (vestigingen en groepen) en dan leerlingen voor specifieke groepen, is voorzien.
  • Dit profiel wordt toegepast op versie 2.3 van UWLR (nieuw in versie 1.1)
  • De leerlinggegevens is uitgebreid met e-mailadres van ouder/verzorger (nieuw in versie 1.1)

De laatste twee vetgedrukte eisen zijn in versie 1.1 toegevoegd aan versie 1.0. Dat hiermee wordt aangesloten bij UWLR versie 2.3, heeft tot gevolg dat het ECK-iD voor de leerling verplicht is, tenzij deze leerling er geen heeft. Dat moet een LAS-key als leerlingsleutel worden gebruikt. Dat dan zich de mogelijkheid kan voordoen dat het ECK-iD zonder LAS-key zou kunnen voorkomen is een kleine afwijking van EDEXML 2.1, waarbij het LAS-key altijd verplicht aanwezig is.

Implementatie

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de afspraak EDEXML-profiel “FDE-set”:

Documentatie van de afspraak EDEXML-profiel “FDE-set” (versie 1.1, 11 februari 2021)

Technische bestanden bij EDEXML-profiel “FDE-set” (versie 1.1, 20210211).
Let op, deze technische bundel met WSDL, XSDs en Voorbeeld-XML bestanden zijn conform de inhoudelijke afspraak in de documentatie ontwikkeld.

De vocabulaires behorende bij de gegevensvelden “Opleidingscode” en “Vakcode” zijn gedefinieerd in het volgende document Codelijsten t.b.v. EDEXML-profiel “FDE-set”.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Links