NL LOM

Beheerstatus: In beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: po vo bve ho

Versie: NL LOM versie 1.01 - juli 2011
Versiestatus: Vastgesteld

Beschrijving

Om leermateriaal op een eenvoudige manier vindbaar te maken is een heldere en eenduidige beschrijving van de leermaterialen cruciaal. Aan de inhoud (content) van elke digitale informatiebron moet een beschrijving worden toegevoegd. Wat voor informatie betreft het? Welk type bestand? Wie is de auteur? Voor wie is de informatie bedoeld? In deze metadata moet alle informatie staan die de docent nodig heeft om het juiste leerarrangement te kunnen vinden en gebruiken.

Er is een internationale standaard voor metadata: IEEE LOM (Learning Object Metadata). Hiervan is een variant gemaakt voor het Nederlandse onderwijs: NL LOM. Deze afspraak dateert uit 2011. In de PDF zijn een aantal links opgenomen die niet langer actueel zijn (vanwege de ontwikkeling van het OnderwijsBegrippenKader en het uitfaseren van de Vocabulairebank). De meest recente versie van de afspraak is te vinden op de NL-LOM wiki.

Algemene beschrijving van de afspraak NL LOM, Versie 1.0.1, Juni 2011

Meerwaarde

Het grootste voordeel van NL LOM is dat de afspraak is ontwikkeld voor en door het Nederlandse onderwijs. Met behulp van deze verzameling metadata kan educatieve content gemakkelijk worden verzameld, geordend en toegankelijk worden gemaakt voor de lerende. Daarnaast is het belangrijk dat NL LOM is gebaseerd op internationale standaarden; digitale netwerken houden immers niet op bij de landsgrenzen. Daardoor kan content eenvoudig internationaal beschikbaar worden gesteld. Ook is het mogelijk om content die niet specifiek voor Nederland bedoeld is (bijvoorbeeld Engelstalige documenten of websites), toch op te nemen in een Nederlandse elektronische leeromgeving.

Gebruik

Binnen Edurep wordt veel ervaring opgedaan met het gebruiken van de afspraak NL LOM. Edurep is een gratis, centrale voorziening die (digitaal) leermateriaal op internet vindbaar maakt. Hiervoor verzamelt Edurep gegevens over leermateriaal uit een groot aantal collecties. Deze collecties zijn afkomstig van bijvoorbeeld uitgeverijen, onderwijsinstellingen en cultureel-maatschappelijke organisaties.

Implementatie

Op de wiki wordt onder andere ingegaan op de technische uitwerking van de afspraak.

Ontwikkelingen

Voor deze afspraak is een aantal wijzigingsverzoeken binnengekomen. Bureau Edustandaard heeft hiervoor een conceptadvies opgesteld waar de werkgroepleden feedback op kunnen geven. Kort samengevat is het conceptadvies van Bureau Edustandaard om de voorgestelde wijzigingsverzoeken een-op-een over te nemen, omdat:

  • ze in lijn zijn met de onderliggende principes van de standaard;
  • ze voldoen aan de behoefte naar zo effectief mogelijke metadata;
  • ze een relatief beperkte impact op implementaties van de standaard met zich meebrengen.

We vragen de leden van de werkgroep Metadata – subwerkgroep ECK metadata om een advies te formuleren over het al dan niet aannemen van deze wijzigingsvoorstellen. De werkgroep heeft al geruime tijd niet meer de behoefte gehad om fysiek bij elkaar te komen, omdat discussiepunten online in de LinkedIn-groep worden besproken. Daarom zullen ook deze wijzigingen in deze groep worden voorgelegd.

Op 27 juni 2018 is de eerstvolgende bijeenkomst van de Standaardisatieraad. Dat betekent dat het advies van de werkgroep uiterlijk 30 mei 2018 samen met alle andere overlegstukken naar de raad moet worden opgestuurd. Gelet op het gedegen voorwerk en de relatief beperkte impact van de wijzigingen is het de inschatting van Bureau Edustandaard dat de resterende doorlooptijd (ruim een maand) voldoende is om voorliggende wijzigingsverzoeken online te bespreken.

  • Mochten de reacties op de wijzigingsvoorstellen dusdanig veel discussie opleveren dat de deadline van 30 mei 2018 niet kan worden gehaald, wordt er een werkgroepbijeenkomst gepland en zal het advies over de wijzigingen worden ingediend voor de vergadering van de Standaardisatieraad op 15 november 2018.
  • Mochten er geen reacties binnenkomen, gaat Bureau Edustandaard ervan uit dat het conceptadvies van Bureau Edustandaard is aangenomen. Dit advies zal dan samen met de wijzigingsvoorstellen en een samenvatting naar de Standaardisatieraad worden gestuurd.
    Zoals bij de oprichting van de werkgroep is afgesproken, wordt het advies opgesteld op basis van consensus.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Ondersteunende documenten

Alle documentatie die óf ondersteunend is bij de implementatie van een afspraak óf ondersteunend is aan het standaardisatieproces.

Links

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.