RIO Canonieke Modellen

Beheerstatus: In beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo bve ho nfo

Versie: Registratie Instellingen en Opleidingen september 2017 - september 2017
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: RIO Canonieke Modellen november 2022

Beschrijving

Het Informatiemodel RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) beschrijft de onderwijsinstellingen in relatie tot het onderwijs wat ze aanbieden en waar ze dat aanbieden. Het informatiemodel RIO geeft onder meer inzicht in een aantal kernobjecten (instellingen, onderwijslocaties en aangeboden opleidingen) in het onderwijsdomein met hun eigenschappen en relaties. Dit informatiemodel gaat de basis vormen voor de invulling van de informatiebehoefte ten aanzien van deze objecten in allerlei onderwijsgerelateerde processen waaronder bekostiging, verzuim, toezicht en verantwoording. Die informatiebehoefte heeft bijna altijd te maken met 4 kijkrichtingen, namelijk WIE, WAAR, WAT en HOE.

Het WIE (onderwijsaanbieder), WAT/HOE (aangeboden opleiding), WAAR (onderwijslocatie) gekoppeld aan het formele WAT (formele opleidingsaanbod). Als belangrijk uitgangspunt bij de modellering is de werkelijkheid vanuit onderwijskundig perspectief (vanuit de school), de onderwijskundige werkelijkheid, gebruikt.

Naast de ‘onderwijskundige werkelijkheid’ bevat RIO ook de zogenaamde  ‘juridische werkelijkheid’.  De juridische werkelijkheid is de beschrijving en registratie van instellingen en opleidingen volgens wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in BRIN. RIO zorgt er voor dat beide werkelijkheden aan elkaar worden gerelateerd. Zie verder ook: www.rio-onderwijs.nl.

Het Informatiemodel RIO Generiek bevat het gedetailleerde model van RIO met attributen en definities. Het gaat om het overkoepelende model wat voor elke sector gelijk is.

Het generieke informatiemodel RIO (september 2017 – nr. 623)

Het Informatiemodel RIO MBO-specifiek bevat het gedetailleerde model met specialisaties voor het mbo-veld. Voor elke sector zal er een apart specifiek model worden gemaakt, waarvan de mbo-structuur de eerste is.

Het mbo-specifieke informatiemodel RIO (september 2017 – nr. 623)

Het Informatiemodel RIO communicatieversie is geschikt voor beleidsmedewerkers, architecten en informatiemanagers van scholen/instellingen en andere (keten)partijen en biedt een globaler overzicht van het model en de belangrijkste objecten. Daarnaast bevat dit document meer achtergrondinformatie over het model, wat de redenen zijn achter bepaalde ontwerpbeslissingen en hoe deze toegepast kan worden, inclusief voorbeelden.

De communicatieversie met toelichting (september 2017 – nr. 623)

De modellen zijn voor de leesbaarheid ook op A3 beschikbaar.

De diagrammen op A3-formaat (september 2017 – nr. 623)

Deze documenten zijn vastgesteld door de Projectgroep RIO op 12 september 2017.

 

Ontwikkelingen

OCW (in samenspraak met de publieke onderwijspartijen) heeft als opdrachtgever de Projectgroep RIO gevraagd om het Informatiemodeldocument te registreren bij Edustandaard en het Informatiemodel te gaan opnemen in de ROSA. Er is geconstateerd dat het nog te vroeg is voor in beheer name, omdat het informatiemodel nog in ontwikkeling is in het programma Doorontwikkelen BRON en de eerste implementaties nog moeten gaan plaatsvinden (op dit moment loopt dat voor het mbo en is een start gemaakt voor het vo). Die implementaties in de verschillende sectoren zullen waarschijnlijk ook nog leiden tot wijzigingen in het model. Het beheer van de modellen zal voorlopig nog binnen het programma Doorontwikkelen BRON worden ondergebracht.

Niettemin achten OCW, de onderwijsraden en verenigingen en andere publieke onderwijspartijen, verenigd in de Projectgroep RIO, het van belang dat de ontwikkeling en het beheer van het model in nauwe samenhang geschiedt met de brede onderwijssemantiek (waaronder het Kernmodel Onderwijsinformatie, KOI), zich daaraan conformeert dan wel leidt tot voorstellen voor aanvullingen/aanpassingen in die onderwijssemantiek. Bovendien acht men het van belang dat allerlei partijen in het onderwijs (publiek en privaat) zich te allen tijde moeten kunnen op de hoogte stellen van de laatste versie van de modellen bijv. voor het maken van eigen impactanalyses. De registratie moet deze beide zaken borgen.