RIO Canonieke Modellen

Beheerstatus: In beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo bve ho nfo

Versie: Registratie Instellingen en Opleidingen juni 2020 - juni 2020
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: RIO Canonieke Modellen november 2023

Beschrijving

Het Informatiemodel RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) beschrijft de onderwijsinstellingen in relatie tot het onderwijs wat ze aanbieden, hoe ze het aanbieden en waar ze dat aanbieden. Het informatiemodel RIO geeft onder meer inzicht in een aantal kernobjecten (onderwijsaanbieders, onderwijslocaties, opleidingseenheden en aangeboden opleidingen) in het onderwijsdomein met hun eigenschappen en relaties. Dit informatiemodel gaat de basis vormen voor de invulling van de informatiebehoefte ten aanzien van deze objecten in allerlei onderwijsgerelateerde processen waaronder bekostiging, verzuim, toezicht en verantwoording. Die informatiebehoefte heeft bijna altijd te maken met 4 kijkrichtingen, namelijk WIE (incl. MET WIE), WAAR, WAT en HOE.

Het WIE (onderwijsaanbieder), WAT/HOE (opleidingseenheid en opleidingskenmerken), WAAR (onderwijslocatie) met daaraan gekoppeld het WIE geeft WAAR een wat WAT/HOE (aangeboden opleidingen). Als belangrijk uitgangspunt bij de modellering is de werkelijkheid vanuit onderwijskundig perspectief (vanuit de school), de onderwijskundige werkelijkheid, gebruikt.

Naast de ‘onderwijskundige werkelijkheid’ bevat RIO ook de zogenaamde ‘juridische werkelijkheid’. De juridische werkelijkheid is de beschrijving en registratie van instellingen en opleidingen volgens wet- en regelgeving, met name de licenties en erkenningen. RIO zorgt er voor dat beide werkelijkheden aan elkaar worden gerelateerd. Zie verder ook: https://www.rio-onderwijs.nl/.

De hier gepubliceerde versie van de modellen is versie 2020528 (commitversie 4436). Deze versie is door de Analysegroep RIO samengesteld en wordt vastgesteld door de Projectgroep RIO op 9 juni 2020.

Belangrijkste verschillen met de versie februari 2020 zijn:

In alle modellen

  • Verwijderen Naam uit OnderwijslocatieGebruik

NB De wijzigingen met toelichting zijn te vinden in het document 2020-05-28 Wijzigingen in de Canonieke RIO modellen.

Meerwaarde

OCW, de onderwijsraden en verenigingen, DUO en andere publieke onderwijspartijen, verenigd in de Projectgroep RIO, achten het van belang dat de ontwikkeling en het beheer van de Canonieke RIO modellen in nauwe samenhang geschiedt met de brede onderwijssemantiek (waaronder het Kernmodel Onderwijsinformatie, KOI), zich daaraan conformeert dan wel leidt tot voorstellen voor aanvullingen/aanpassingen in die onderwijssemantiek. Bovendien acht men het van belang dat allerlei partijen in het onderwijs (publiek en privaat) zich te allen tijde moeten kunnen op de hoogte stellen van de laatste versie van de modellen bijv. voor het maken van eigen impactanalyses.

OCW (in samenspraak met de publieke onderwijspartijen) heeft daarom als opdrachtgever de Projectgroep RIO gevraagd om de canonieke modellen te registreren bij Edustandaard en deze te gaan opnemen in de ROSA. Er is geconstateerd dat het nog te vroeg is voor een volledige in beheer name bij Edustandaard, omdat de modellen nog in ontwikkeling zijn in het programma Doorontwikkelen BRON en de implementaties van RIO tussen 2019 en 2022 plaatsvinden.

De registratie nu bij Edustandaard moet tijdens de projectfase reeds borgen dat de vindbaarheid van de modellen en hun samenhang met andere standaarden en afspraken wordt bevorderd.

Gebruik

Vanaf december 2019 is RIO in gebruik genomen in het vo en mbo. Dat betekent dat voor die sectoren de implementatiefase overgaat in de exploitatie- en beheerfase.

Voor het vo zijn er een aantal waardelijsten relevant die beheerd en onderhouden moeten worden. Daarvoor is een Beheergroep waardelijsten RIO-vo ingericht. Meer informatie over het beheer- en wijzigingsproces, de waardelijsten, de toelichting op die waardelijsten en de betrokken partijen is te vinden op de Edustandaard-pagina’s afspraak Waardelijsten RIO-vo en Beheergroep Waardelijsten RIO-vo.

Implementatie

De volgende onderdelen zijn onderdeel van de afspraak:

De communicatieversie met toelichting

Het Informatiemodel RIO communicatieversie is geschikt voor beleidsmedewerkers, architecten en informatiemanagers van scholen/instellingen en andere (keten)partijen en biedt een globaler overzicht van het model en de belangrijkste objecten. Daarnaast bevat dit document meer achtergrondinformatie over het model, wat de redenen zijn achter bepaalde ontwerpbeslissingen en hoe deze toegepast kan worden, inclusief voorbeelden.

Canoniek model RIO generiek

Canoniek model RIO bo

Canoniek model RIO so en vso

Canoniek model RIO vo

Canoniek model RIO mbo

Canoniek model RIO vavo

De canonieke modellen zijn implementatieneutraal opgesteld, maar wel meer gedetailleerd in tegenstelling tot de communicatiemodellen. Alles wat aanwezig moet zijn bij een implementatie, staat in deze canonieke modellen weergegeven. Voor een implementatie zijn sommige relaties af te leiden en hoeven niet één op één overgenomen te worden en objecten zijn in een bepaalde structuur te zetten afhankelijk van de wijze van implementatie. Door gebruik te maken van canonieke modellen is het mogelijk om in de keten afspraken te maken over de modellen zonder dat specifieke implementaties (en hun modellen) daarvoor direct gewijzigd moeten worden.

In de canonieke modellen worden aan aantal waardelijsten onderkend. Die waardelijsten zijn per sector verschillend en ook niet altijd voor elke sector nodig. Beheer van de waardelijsten incl. vaststellen nieuwe versies vinden op sectorniveau in eerste instantie plaats. De sectorspecifieke waardelijsten (plus toelichting plus issuelijst) worden bij Edustandaard op aparte pagina’s gepubliceerd. Zie onder het kopje Gebruik voor de juiste vindplaats van de actuele waardelijsten.

Op basis van de hier gepubliceerde versie van de modellen baseren de partijen (in 2019-2020 DUO en leveranciers administratiepakketten in vo en mbo en in 2020-2021 DUO en leveranciers administratiepakketten in bo, so en vso) hun implementatiemodellen. Wijzigingen  in de canonieke modellen leiden niet zonder meer tot wijzigingen in lopende en afgeronde implementaties maar worden in overleg met de betrokken partijen ingepland en uitgevoerd.

Naast de canonieke modellen en de communicatieversie zijn voor implementerende partijen ook de functionele beschrijvingen (voor bo/(v)so, vo en mbo) relevant alsmede de PvE’s voor de communicatie met het centraal RIO register. Die worden in overleg tussen de implementerende partijen, DUO en het onderwijsveld opgesteld en ter beschikking gesteld.

Ontwikkelingen

De canonieke modellen zijn nog in ontwikkeling in het programma Doorontwikkelen BRON/RIO en de implementaties van RIO vinden tussen 2019 en 2022 plaats. Het betreffen implementaties bij de leveranciers van administratiepakketten en bij DUO zelf voor het centraal register RIO maar ook voor interne processen/registraties bij DUO zoals deelnames (OD), resultaten (OR), bekostiging en verzuim. Andere partijen, afnemers van de informatie uit RIO, zoals de Inspectie van het Onderwijs, Vensters vo en po, Centraal Aanmelden MBO, sluiten de komende jaren aan. Voor vo en mbo worden de implementaties in 2020 afgerond. Voor het po is de implementatie in 2020 van start gegaan en wordt afgerond eind 2021. Voor het ho is eenzelfde planning voorlopig voorzien.  Het beheer van de modellen zal voorlopig nog binnen het programma Doorontwikkelen BRON worden ondergebracht en na afloop overgedragen naar Edustandaard.