RIO Canonieke Modellen

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo bve ho nfo

Versie: Registratie Instellingen en Opleidingen juni 2019 - juni 2019
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: RIO Canonieke Modellen november 2023

Beschrijving

Het Informatiemodel RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) beschrijft de onderwijsinstellingen in relatie tot het onderwijs wat ze aanbieden, hoe ze het aanbieden en waar ze dat aanbieden. Het informatiemodel RIO geeft onder meer inzicht in een aantal kernobjecten (onderwijsaanbieders, onderwijslocaties, opleidingseenheden en aangeboden opleidingen) in het onderwijsdomein met hun eigenschappen en relaties. Dit informatiemodel gaat de basis vormen voor de invulling van de informatiebehoefte ten aanzien van deze objecten in allerlei onderwijsgerelateerde processen waaronder bekostiging, verzuim, toezicht en verantwoording. Die informatiebehoefte heeft bijna altijd te maken met 4 kijkrichtingen, namelijk WIE (incl. MET WIE), WAAR, WAT en HOE.

Het WIE (onderwijsaanbieder), WAT/HOE (opleidingseenheid en opleidingskenmerken), WAAR (onderwijslocatie) met daaraan gekoppeld het WIE geeft WAAR een wat WAT/HOE (aangeboden opleidingen). Als belangrijk uitgangspunt bij de modellering is de werkelijkheid vanuit onderwijskundig perspectief (vanuit de school), de onderwijskundige werkelijkheid, gebruikt.

Naast de ‘onderwijskundige werkelijkheid’ bevat RIO ook de zogenaamde ‘juridische werkelijkheid’. De juridische werkelijkheid is de beschrijving en registratie van instellingen en opleidingen volgens wet- en regelgeving, met name de licenties en erkenningen. RIO zorgt er voor dat beide werkelijkheden aan elkaar worden gerelateerd. Zie verder ook: https://www.rio-onderwijs.nl/.

De hier gepubliceerde versie van de modellen is versie 20190620 (commitversie 3925). Deze versie is door de Analysegroep RIO samengesteld en via een schriftelijke ronde vastgesteld door de Projectgroep RIO begin juli 2019, specifiek door de vertegenwoordigers van de MBO Raad en saMBO-ICT omdat de wijzigingen betrekking hebben op mbo- en vavo-specifieke zaken.  Deze versie vormt de basis voor de implementaties die in 2019 plaatsvindt. De reden voor deze nieuwe versie is grotendeels gelegen in het feit dat het PvE en de berichtenboeken op basis waarvan de implementatie plaatsvindt extra noodzakelijke aanpassingen tbv Centraal Aanmelden MBO reeds hebben meegenomen, terwijl die aanpassingen nog niet in het informatiemodel van mei 2019 waren opgenomen. Met deze versie zijn de implementatiemodellen en de hier gepubliceerde canonieke modellen weer synchroon, iets wat in  deze fase van de implementatie door alle betrokkenen als wenselijk wordt geacht.

Belangrijkste verschillen met de versie mei 2019 zijn:

Canoniek model RIO-MBO
  • AangebodenMboOpleiding is uitgebreid met mboNiveau, toelatingseisen en toegankelijkheid.
  • AangebodenOpleiding is uitgebreid met afwijkendeOpleidingsduurEenheid en afwijkendeOpleidingsduurOmvang.
Canoniek model RIO-VO en VAVO
  • AangebodenVavoOpleiding is uitgebreid met toelatingseisen en toegankelijkheid.
  • AangebodenOpleiding is uitgebreid met afwijkendeOpleidingsduurEenheid en afwijkendeOpleidingsduurOmvang.
  • In Opleidingskenmerk is de waardenlijst voorlopig weggehaald omdat deze nog niet is vastgesteld. Deze waardenlijst Opleidingskenmerken VO wordt zodra die (voorlopig) is vastgesteld gepubliceerd via de RIO-pagina van Edustandaard. In het canonieke model zal de laatste versie tzt worden opgenomen puur ter illustratie, maar met een verwijzing naar de bovenstaande publicatie, waar de laatste versie van de waardenlijst te vinden zal zijn.

De Communicatieversie en het Canoniek model RIO generiek zijn ongewijzigd gebleven.

NB De wijzigingen zijn ook opgenomen in het document Verschillen ten opzichte van de versie van 10 mei 2019.

Implementatie

De volgende onderdelen zijn onderdeel van de afspraak:

De communicatieversie met toelichting

Het Informatiemodel RIO communicatieversie is geschikt voor beleidsmedewerkers, architecten en informatiemanagers van scholen/instellingen en andere (keten)partijen en biedt een globaler overzicht van het model en de belangrijkste objecten. Daarnaast bevat dit document meer achtergrondinformatie over het model, wat de redenen zijn achter bepaalde ontwerpbeslissingen en hoe deze toegepast kan worden, inclusief voorbeelden.

Canoniek model RIO generiek

Canoniek model RIO mbo

Canoniek model RIO vo en vavo

De canonieke modellen zijn implementatieneutraal opgesteld, maar wel meer gedetailleerd in tegenstelling tot de communicatiemodellen. Alles wat aanwezig moet zijn bij een implementatie, staat in deze canonieke modellen weergegeven. Voor een implementatie zijn sommige relaties af te leiden en hoeven niet één op één overgenomen te worden en objecten zijn in een bepaalde structuur te zetten afhankelijk van de wijze van implementatie. Door gebruik te maken van canonieke modellen is het mogelijk om in de keten afspraken te maken over de modellen zonder dat specifieke implementaties (en hun modellen) daarvoor direct gewijzigd moeten worden.

In de canonieke modellen worden aan aantal waardelijsten onderkend. Die waardelijsten zijn per sector verschillend en ook niet altijd voor elke sector nodig. Beheer van de waardelijsten incl. vaststellen nieuwe versies vinden op sectorniveau in eerste instantie plaats. De sectorspecifieke waardelijsten (plus toelihting plus issuelijst) worden bij Edustandaard bij de RIO-afspraak gepubliceerd onder Documentatie.

Op basis van de hier gepubliceerde versie van de modellen baseren de partijen (in 2019 in ieder geval DUO en leveranciers administratiepakketten in vo en mbo) hun implementatiemodellen. Wijzigingen na 2018 in de canonieke modellen (bijv. door voortschrijdend inzicht in de uitwerking voor het po en ho) leiden niet zonder meer tot wijzigingen in lopende en afgeronde implementaties.

Naast de canonieke modellen en de communicatieversie zijn voor implementerende partijen ook de functionele beschrijvingen (voor vo en mbo) relevant alsmede de PvE’s voor de communicatie met het centraal RIO register. Die worden in overleg tussen de implementerende partijen, DUO en het onderwijsveld opgesteld en ter beschikking gesteld.

Ontwikkelingen

OCW (in samenspraak met de publieke onderwijspartijen) heeft als opdrachtgever de Projectgroep RIO gevraagd om de canonieke modellen te registreren bij Edustandaard en deze te gaan opnemen in de ROSA. Er is geconstateerd dat het nog te vroeg is voor in beheer name bij Edustandaard, omdat de modellen nog in ontwikkeling zijn in het programma Doorontwikkelen BRON en de eerste implementaties nog moeten gaan plaatsvinden. De implementaties in vo en mbo vinden plaats in 2019 in ieder geval bij de leveranciers van administratiepakketten en bij DUO zelf voor het centraal register RIO en voor de interne processen/registraties bij DUO zoals deelnames (OD), resultaten (OR), bekostiging en verzuim. Andere partijen, afnemers van de informatie uit RIO, volgen daarna. Die implementaties in de verschillende sectoren zullen waarschijnlijk ook nog leiden tot wijzigingen in de modellen. Het beheer van de modellen zal daarom voorlopig nog binnen het programma Doorontwikkelen BRON worden ondergebracht.

OCW, de onderwijsraden en verenigingen, DUO en andere publieke onderwijspartijen, verenigd in de Projectgroep RIO, achtten het echter van belang dat de ontwikkeling en het beheer van het model in nauwe samenhang geschiedt met de brede onderwijssemantiek (waaronder het Kernmodel Onderwijsinformatie, KOI), zich daaraan conformeert dan wel leidt tot voorstellen voor aanvullingen/aanpassingen in die onderwijssemantiek. Bovendien acht men het van belang dat allerlei partijen in het onderwijs (publiek en privaat) zich te allen tijde moeten kunnen op de hoogte stellen van de laatste versie van de modellen bijv. voor het maken van eigen impactanalyses. De registratie bij Edustandaard moet deze beide zaken borgen.