RIO Canonieke Modellen

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo bve ho nfo

Versie: Registratie Instellingen en Opleidingen maart 2018 - april 2018
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: RIO Canonieke Modellen november 2023

Beschrijving

Het Informatiemodel RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) beschrijft de onderwijsinstellingen in relatie tot het onderwijs wat ze aanbieden en waar ze dat aanbieden. Het informatiemodel RIO geeft onder meer inzicht in een aantal kernobjecten (onderwijsaanbieders, onderwijslocaties en aangeboden opleidingen) in het onderwijsdomein met hun eigenschappen en relaties. Dit informatiemodel gaat de basis vormen voor de invulling van de informatiebehoefte ten aanzien van deze objecten in allerlei onderwijsgerelateerde processen waaronder bekostiging, verzuim, toezicht en verantwoording. Die informatiebehoefte heeft bijna altijd te maken met 4 kijkrichtingen, namelijk WIE, WAAR, WAT en HOE.

Het WIE (onderwijsaanbieder), WAT/HOE (opleidingseenheid en opleidingskenmerken), WAAR (onderwijslocatie) met daaraan gekoppeld het WIE geeft WAAR een wat WAT/HOE (aangeboden opleidingen). Als belangrijk uitgangspunt bij de modellering is de werkelijkheid vanuit onderwijskundig perspectief (vanuit de school), de onderwijskundige werkelijkheid, gebruikt.

Naast de ‘onderwijskundige werkelijkheid’ bevat RIO ook de zogenaamde  ‘juridische werkelijkheid’.  De juridische werkelijkheid is de beschrijving en registratie van instellingen en opleidingen volgens wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in BRIN. RIO zorgt er voor dat beide werkelijkheden aan elkaar worden gerelateerd. Zie verder ook: www.rio-onderwijs.nl.

De versie die nu is gepubliceerd is versienummer 201803, 30 maart 2018, projectversie 1287. Deze versie is door de Analysegroep RIO samengesteld en door de projectgroep RIO op 3 april 2018 voldoende stabiel bevonden om te publiceren ook al is het model gedeeltelijk nog “under construction”. Er is ondertussen een conceptversie beschikbaar waarin de laatste inzichten zijn verwerkt (zie verder Implementatie).

Hieronder een korte beschrijving van de onderdelen.

Het generieke informatiemodel RIO (maart 2018 – nr. 1287a)

Het Informatiemodel RIO Generiek bevat het gedetailleerde model van RIO met attributen en definities. Het gaat om het overkoepelende model wat voor elke sector gelijk is. Het model is voor de leesbaarheid ook op A3-formaat apart beschikbaar (Informatiemodel RIO Diagram Generiek 201803-1287).

Het mbo-specifieke informatiemodel RIO (maart 2018 – nr. 1287a)

Het Informatiemodel RIO MBO-specifiek bevat het gedetailleerde model met specialisaties voor het mbo-veld. Het model is voor de leesbaarheid ook op A3-formaat apart beschikbaar (Informatiemodel RIO Diagram MBO 201803-1287).

Het vo-specifieke informatiemodel RIO (maart 2018 – nr. 1287)

Het Informatiemodel RIO VO-specifiek bevat het gedetailleerde model met specialisaties voor het vo-veld. Ook hier is het model op A3-formaat beschikbaar (Informatiemodel RIO Diagram VO 201803-1287)

De communicatieversie met toelichting (maart 2018 – nr. 1287a)

Het Informatiemodel RIO communicatieversie is geschikt voor beleidsmedewerkers, architecten en informatiemanagers van scholen/instellingen en andere (keten)partijen en biedt een globaler overzicht van het model en de belangrijkste objecten. Daarnaast bevat dit document meer achtergrondinformatie over het model, wat de redenen zijn achter bepaalde ontwerpbeslissingen en hoe deze toegepast kan worden, inclusief voorbeelden.

Implementatie

De documenten zijn in deze versie door de Projectgroep RIO op 3 april 2018 voldoende geschikt bevonden om ze bij Edustandaard te registreren en te publiceren, maar zijn nog niet formeel vastgesteld. Dat komt omdat er nog een aantal zaken in de modellen nog “under construction” zijn. Deze versie is echter voldoende robuust om impactanalyses op te kunnen baseren en op basis hiervan wordt gewerkt aan de implementatie ervan in het centrale register RIO bij DUO. Ondertussen is op deze site een concept gepubliceerd van de versie die voor het eind van 2018 definitief vastgesteld gaat worden. Hierin zijn een aantal zaken opgenomen waaraan in de periode van april tot en met november 2018 is gewerkt:

De WAT/HOE dimensie in opleidingseenheden en aangeboden opleiding wordt verder verdiept

De analyse door de Analysegroep RIO is nog niet klaar voor de onderdelen Opleidingseenheid en Aangeboden Opleiding zowel voor mbo als vo. Belangrijke input voor deze analyse moet komen uit de werkgroepen RIO mbo en vo. Hier worden user stories en wensen opgesteld waar uit zal moeten blijken welke kenmerken van aangeboden opleidingen men graag wil delen via RIO naast die al nodig zijn via resp. de kwalificatiestructuur  (CREBO) in het mbo en de element- en vakcodes (ILT) in het vo. Daarna kan een inschatting gemaakt worden van hoe deze kenmerken het beste gegroepeerd en gemodelleerd kunnen worden.

Doorlopende leerlijn zichtbaar in RIO

Vanuit het veld is de wens geuit om doorlopende leerlijnen in RIO goed zichtbaar te maken. De analysegroep is hier nog mee bezig en heeft nog geen concreet voorstel kunnen doen over hoe deze informatie het beste in het model past.

Naamgeving en  opnemen Onderwijsbestuur en Onderwijsaanbiedersgroep

In het model staat in de onderwijskundige werkelijkheid een organisatieonderdeel “Onderwijsbestuur”. Hier moet nog enige analyse op plaatsvinden zowel qua naamgeving als plek in het model incl. de relaties. In de communicatieversie is nog uitgegaan van de wijze waarop dit object nu in het model staat. Nadere toelichting over dit onderdeel en de afwegingen hierbij staat hieronder.

In het model staat het onderwijsbestuur in de onderwijskundige wereld als organisatiedeel boven de onderwijsaanbieder(s). Dit organisatieonderdeel is relevant om te onderscheiden in de onderwijskundige werkelijkheid bijv. als de onderwijsorganisatie een andere naam in het maatschappelijk verkeer hanteert die afwijkt van die van het bevoegd gezag. Ook kunnen er meerdere bereikbaarheidsgegevens aan het bestuur worden gekoppeld naast het formele adres waaronder het bevoegd gezag is geregistreerd in het Handelsregister.

Definitie Onderwijsbestuur: Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan).

Daarnaast is er met name in het vo ook behoefte aan een extra organisatorische laag tussen Onderwijsbestuur en Onderwijsaanbieder: voorlopig “Onderwijsaanbiedersgroep” genoemd. Of dit object echt nodig is en hoe het dan gemodelleerd moet worden zal ook verder uitgewerkt worden.

Definitie onderwijsaanbiedersgroep: Een deel van de organisatie waar overkoepelende onderwijszaken geregeld worden voor één  of meerdere onderwijsaanbieders.

Bij onderwijsaanbiedersgroep hoort de aanname dat het een optioneel onderdeel is van RIO dat je kan gebruiken als het voor jouw organisatie van toepassing is.

Ontwikkelingen

OCW (in samenspraak met de publieke onderwijspartijen) heeft als opdrachtgever de Projectgroep RIO gevraagd om het Informatiemodeldocument te registreren bij Edustandaard en het Informatiemodel te gaan opnemen in de ROSA. Er is geconstateerd dat het nog te vroeg is voor in beheer name, omdat het informatiemodel nog in ontwikkeling is in het programma Doorontwikkelen BRON en de eerste implementaties nog moeten gaan plaatsvinden (op dit moment lopen die voor het mbo en het vo). Die implementaties in de verschillende sectoren zullen waarschijnlijk ook nog leiden tot wijzigingen in het model. Het beheer van de modellen zal voorlopig nog binnen het programma Doorontwikkelen BRON worden ondergebracht.

Niettemin achten OCW, de onderwijsraden en verenigingen en andere publieke onderwijspartijen, verenigd in de Projectgroep RIO, het van belang dat de ontwikkeling en het beheer van het model in nauwe samenhang geschiedt met de brede onderwijssemantiek (waaronder het Kernmodel Onderwijsinformatie, KOI), zich daaraan conformeert dan wel leidt tot voorstellen voor aanvullingen/aanpassingen in die onderwijssemantiek. Bovendien acht men het van belang dat allerlei partijen in het onderwijs (publiek en privaat) zich te allen tijde moeten kunnen op de hoogte stellen van de laatste versie van de modellen bijv. voor het maken van eigen impactanalyses. De registratie moet deze beide zaken borgen.