Waardenlijsten RIO-po

Registratiestatus: Geregistreerd - oktober 2022
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: po

Versie: Waardenlijsten RIO-po, schooljaar 2024-2025 - juli 2024
Versiestatus: Vastgesteld

Beschrijving

Binnen RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is er een canoniek informatiemodel voor het basisonderwijs (RIO-bo) en het speciaal en voorgezet speciaal onderwijs (RIO-so/vso). Daarin zijn onder meer de volgende vier belangrijke waardenlijsten onderkend:

 • Opleidingskenmerken Een onderscheidende eigenschap van een opleiding. Bijvoorbeeld voor bo: Montessori, IGBO, tweetalig primair onderwijs. Bijvoorbeeld voor so en vso: ondersteuning bij visuele beperkingen, ondersteuning bij doofheid.
 • Opleidingseenheden Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Bijvoorbeeld: basisonderwijs, speciaal onderwijs, havo (onderdeel van vso, maar ook van vo), arbeidsmarkt (onderdeel van vso).
 • Communicatiecontexten Onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met de onderwijsinstelling. Die gelden nagenoeg voor alle genoemde onderwijsdomeinen (werkingsgebieden). Bijvoorbeeld: Bekostiging, Leerplicht/RMC.
 • Expertises so, vso. Mogelijke vormen van hulp die door een deskundige wordt geboden aan leerkrachten en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld: ondersteuning bij visuele beperkingen, ondersteuning bij doofheid.

De inhoud van deze waardenlijsten wordt mede bepaald en beheerd door het onderwijsveld, de Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO, SLO en de PO-Raad met ondersteuning van Kennisnet.

Beheerproces

Jaarlijks worden deze waardenlijsten aangepast aan veranderde omstandigheden en inzichten. Het beheer van de RIO-waardenlijsten voor het voortgezet onderwijs wordt gedaan door de Beheergroep waardelijsten RIO. Hierin hebben vo- en po-instellingen, VO-raad, PO-Raad, OCW, Inspectie van het Onderwijs, SLO en DUO zitting. Een beschrijving van het beheerproces vindt u in het document Beheermodel RIO-waardenlijsten funderend onderwijs (zie Ondersteunende documenten).

Aanmeldingen en wijzigingsverzoeken

Wilt u als partij in het vo een opleidingskenmerk of communicatiecontext toegevoegd of gewijzigd zien in de daartoe bestemde waardenlijsten of een verandering laten doorvoeren in de lijst met opleidingseenheden? Dan kunt u een aanmelding cq wijzigingsverzoek indienen bij de beheergroep. Download een van de formulieren (te vinden onder Ondersteunende documenten) en vul die in. Stuur dit aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. Hoe meer informatie u over uw verzoek geeft, hoe beter de beheergroep het verzoek kan beoordelen! De beheergroep neemt uw verzoek in behandeling en houdt contact met u per e-mail en telefoon. U kunt te allen tijd een verzoek indienen, afhankelijk van het tijdstip van binnenkomst wordt uw verzoek meegenomen voor een komend schooljaar of voor een schooljaar daarop. Houd dus rekening met de deadlines die in het beheermodel zijn vastgelegd. De volgende aanmeldings- en wijzigingsformulieren zijn beschikbaar:

 • Aanmeldingsformulier nieuw opleidingskenmerk
 • Wijzigingsformulier opleidingskenmerk (te gebruiken voor wijziging/intrekking van een bestaand opleidingskenmerk in de waardenlijst)
 • Wijzigingsformulier waardenlijst opleidingseenheden
 • Aanmeldingsformulier nieuwe communicatiecontext

De beoordeling van de opleidingskenmerken vindt plaats onder meer op basis van de beoordelingscriteria die door de Beheergroep zijn vastgesteld. Deze beoordelingscriteria zijn te vinden in het volgende document:

 • Beoordelingscriteria opleidingskenmerken

Wijzigingsverzoeken indienen en beoordelen zijn onderdelen in het beheerproces dat beschreven is in:

 • Beheermodel RIO-waardenlijsten funderend onderwijs

De voortgang van de behandeling van de wijzigingsverzoeken kunt u volgen in de:

 • Issuelijst Wijzigingsverzoeken Waardenlijsten RIO-po-vo

Ontwikkelingen

Vanuit OCW was vorig jaar al aangekondigd dat het volgende opleidingskenmerk zou komen te vervallen omdat het experiment wordt beëindigd:

 • Tijdelijke onderwijsvoorziening voor ontheemden (vervallen per 14-7-2024), zie Wijzigingsverzoek 34 – Wijzigingsformulier opleidingskenmerk – Beëindiging Onderwijsvoorziening Ontheemden

Er is een ander experiment voor teruggekomen (Tijdelijke voorziening nieuwkomers) die ook als opleidingskenmerk in RIO gekozen kan worden voor het aanbod en bij de inschrijving in ROD kan worden gebruikt voor de desbetreffende onderwijsdeelnemers.

Bij de waardenlijst Opleidingseenheden zijn er zowel voor het bo, so als vso geen wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2023-2024. NB in het vo zijn een aantal combinatieprofielen in het vmbo vanaf schooljaar 2024-2025 van kracht. Die gelden niet voor het vso.

De waardenlijst Communicatiecontexten kent voor het po geen aanpassingen ten aanzien van de laatste versie van 1-8-2023. Deze is ook voor het vo van toepassing (zie Toelichting voor achtergrondinformatie).

De waardenlijst Expertises so, vso, wordt gebruikt door onderwijsbegeleidingsaanbieders die vanuit so/vso-instellingen ingezet worden in het reguliere onderwijs om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en soms ook hun leerkrachten ambulant te begeleiden. De waardenlijst is vastgesteld door instellingen uit cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 (auditieve beperkingen) waar de registratie van onderwijsbegeleidingsaanbieders in eerste instantie van toepassing is.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.