Waardenlijsten RIO-po

Registratiestatus: Geregistreerd - oktober 2022
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: po

Versie: Waardenlijsten RIO-po, schooljaar 2023-2024 - juni 2023
Versiestatus: Vastgesteld

Beschrijving

Binnen RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is er een canoniek informatiemodel voor het basisonderwijs (RIO-bo) en het speciaal en voorgezet speciaal onderwijs (RIO-so/vso). Daarin zijn onder meer de volgende vier belangrijke waardenlijsten onderkend:

 • Opleidingskenmerken Een onderscheidende eigenschap van een opleiding. Bijvoorbeeld voor bo: Montessori, IGBO, tweetalig primair onderwijs. Bijvoorbeeld voor so en vso: ondersteuning bij visuele beperkingen, ondersteuning bij doofheid.
 • Opleidingseenheden Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Bijvoorbeeld: basisonderwijs, speciaal onderwijs, havo (onderdeel van vso, maar ook van vo), arbeidsmarkt (onderdeel van vso).
 • Communicatiecontexten Onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met de onderwijsinstelling. Die gelden nagenoeg voor alle genoemde onderwijsdomeinen (werkingsgebieden). Bijvoorbeeld: Bekostiging, Leerplicht/RMC.
 • Expertises so, vso. Mogelijke vormen van hulp die door een deskundige wordt geboden aan leerkrachten en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld: ondersteuning bij visuele beperkingen, ondersteuning bij doofheid.

De inhoud van deze waardenlijsten wordt mede bepaald en beheerd door het onderwijsveld, de Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO, SLO en de PO-Raad met ondersteuning van Kennisnet.

Beheerproces

Jaarlijks worden deze waardenlijsten aangepast aan veranderde omstandigheden en inzichten. Het beheer van de RIO-waardenlijsten voor het voortgezet onderwijs wordt gedaan door de Beheergroep waardelijsten RIO. Hierin hebben vo- en po-instellingen, VO-raad, PO-Raad, OCW, Inspectie van het Onderwijs, SLO en DUO zitting. Een beschrijving van het beheerproces vindt u in het document Beheermodel RIO-waardenlijsten funderend onderwijs (zie Ondersteunende documenten).

Aanmeldingen en wijzigingsverzoeken

Wilt u als partij in het vo een opleidingskenmerk of communicatiecontext toegevoegd of gewijzigd zien in de daartoe bestemde waardenlijsten of een verandering laten doorvoeren in de lijst met opleidingseenheden? Dan kunt u een aanmelding cq wijzigingsverzoek indienen bij de beheergroep. Download een van de formulieren (te vinden onder Ondersteunende documenten) en vul die in. Stuur dit aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. Hoe meer informatie u over uw verzoek geeft, hoe beter de beheergroep het verzoek kan beoordelen! De beheergroep neemt uw verzoek in behandeling en houdt contact met u per e-mail en telefoon. U kunt te allen tijd een verzoek indienen, afhankelijk van het tijdstip van binnenkomst wordt uw verzoek meegenomen voor een komend schooljaar of voor een schooljaar daarop. Houd dus rekening met de deadlines die in het beheermodel zijn vastgelegd. De volgende aanmeldings- en wijzigingsformulieren zijn beschikbaar:

 • Aanmeldingsformulier nieuw opleidingskenmerk
 • Wijzigingsformulier opleidingskenmerk (te gebruiken voor wijziging/intrekking van een bestaand opleidingskenmerk in de waardenlijst)
 • Wijzigingsformulier waardenlijst opleidingseenheden
 • Aanmeldingsformulier nieuwe communicatiecontext

De beoordeling van de opleidingskenmerken vindt plaats onder meer op basis van de beoordelingscriteria die door de Beheergroep zijn vastgesteld. Deze beoordelingscriteria zijn te vinden in het volgende document:

 • Beoordelingscriteria opleidingskenmerken

Wijzigingsverzoeken indienen en beoordelen zijn onderdelen in het beheerproces dat beschreven is in:

 • Beheermodel RIO-waardenlijsten funderend onderwijs

De voortgang van de behandeling van de wijzigingsverzoeken kunt u volgen in de:

 • Issuelijst Wijzigingsverzoeken Waardenlijsten RIO-po-vo

Ontwikkelingen

Voor schooljaar 2023-2024 kent de waardenlijst Opleidingskenmerken 3 nieuwe opleidingskenmerken ten opzichte van 2022-2023. Vanuit OCW zijn de volgende wijzigingen ingebracht:

 • Tijdelijke nieuwkomersvoorziening (ingangsdatum 1-8-2023). Dit experiment is ondergebracht in de categorie Doelgroeponderwijs.

Tevens is een wijzigingsvoorstel ter kennisgeving ingediend om het opleidingskenmerk (experiment) Tijdelijke onderwijsvoorziening voor ontheemden per 14-7-2024 te beëindigen.

Verder zijn vanuit een tweetal profielorganisaties hun profielen aangemeld om op te nemen als opleidingskenmerk:

Deze twee profielen zijn als opleidingskenmerk in de categorie Bijzondere inrichting opgenomen. Daarnaast is het volgende profiel aangemeld:

Dit profiel valt samen met het reeds bestaande opleidingskenmerk Hoogbegaafdheidsonderwijs. Besloten is na consultatie op de Ketendag po dat de profielscholen van dit opleidingskenmerk gebruik gaan maken. Andere scholen kunnen zich aanmelden bij het Vereniging Begaafdheidsprofielscholen maar dat is niet verplicht.

De waardenlijst Communicatiecontexten kent voor het po een aanpassing, de toevoeging van de communicatiecontext Verwerkersovereenkomsten die vanaf 1-8-2023 in werking moet treden. Deze is ook voor het vo van toepassing (zie Toelichting voor achtergrondinformatie).

Nieuw is de waardenlijst Expertises so, vso, dat gebruikt wordt door onderwijsbegeleidingsaanbieders die vanuit so/vso-instellingen ingezet worden in het reguliere onderwijs om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en soms ook hun leerkrachten ambulant te begeleiden. De waardenlijst is vastgesteld door instellingen uit cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 (auditieve beperkingen) waar de registratie van onderwijsbegeleidingsaanbieders in eerste instantie van toepassing is.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.