Waardenlijsten RIO-po

Versie: Waardenlijsten RIO-po, schooljaar 2022-2023
Status: Definitief - juli 2022
Sector: PO

Beschrijving

Binnen RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is er een canoniek informatiemodel voor het basisonderwijs (RIO-bo) en het speciaal en voorgezet speciaal onderwijs (RIO-so/vso) e. Daarin zijn drie belangrijke waardenlijsten opgenomen:

  • Opleidingskenmerken Een onderscheidende eigenschap van een opleiding. Bijvoorbeeld voor bo: Montessori, IGBO, tweetalig primair onderwijs. Bijvoorbeeld voor so en vso: ondersteuning bij visuele beperkingen, ondersteuning bij doofheid.
  • Opleidingseenheden Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Bijvoorbeeld: basisonderwijs, speciaal onderwijs, havo (onderdeel van vso, maar ook van vo), arbeidsmarkt (onderdeel van vso).
  • Communicatiecontexten Onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met de onderwijsinstelling. Die gelden nagenoeg voor alle genoemde onderwijsdomeinen (werkingsgebieden). Bijvoorbeeld: Bekostiging, Leerplicht/RMC.

De inhoud van deze waardenlijsten wordt mede bepaald en beheerd door het onderwijsveld, de Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO, SLO en de PO-Raad met ondersteuning van Kennisnet.

Beheerproces

Jaarlijks worden deze waardenlijsten aangepast aan veranderde omstandigheden en inzichten. Het beheer van de RIO-waardenlijsten voor het voortgezet onderwijs wordt gedaan door de Beheergroep waardelijsten RIO. Hierin hebben vo- en po-instellingen, VO-raad, PO-Raad, OCW, Inspectie van het Onderwijs, SLO en DUO zitting. Een beschrijving van het beheerproces vindt u in het document Beheermodel RIO-waardenlijsten funderend onderwijs, versie 1.2.

Aanmeldingen en wijzigingsverzoeken

Wilt u als partij in het po een opleidingskenmerk of communicatiecontext toegevoegd of gewijzigd zien in de daartoe bestemde waardenlijsten of een verandering laten doorvoeren in de lijst met opleidingseenheden? Dan kunt u een aanmelding cq wijzigingsverzoek indienen bij de beheergroep. Download een van de formulieren hieronder en vul die in. Stuur dit aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. Hoe meer informatie u over uw verzoek geeft, hoe beter de beheergroep het verzoek kan beoordelen! De beheergroep neemt uw verzoek in behandeling en houdt contact met u per e-mail en telefoon. U kunt te allen tijd een verzoek indienen, afhankelijk van het tijdstip van binnenkomst wordt uw verzoek meegenomen voor een komend schooljaar of voor een schooljaar daarop. Houd dus rekening met de deadlines die in het beheermodel zijn vastgelegd.

Aanmeldingsformulier nieuw opleidingskenmerk – versie februari 2023

Wijzigingsformulier opleidingskenmerk – versie februari 2023 (te gebruiken voor wijziging/intrekking van een bestaand opleidingskenmerk in de waardelijst)

Wijzigingsformulier waardenlijst opleidingseenheden – versie februari 2023

Aanmeldingsformulier nieuwe communicatiecontext

De beoordeling van de opleidingskenmerken vindt plaats onder meer op basis van de beoordelingscriteria die door de Beheergroep zijn vastgesteld. Deze beoordelingscriteria zijn te vinden in het volgende document:

Beoordelingscriteria opleidingskenmerken, versie 2023-02 (als download beschikbaar)

Wijzigingsverzoeken indienen en beoordelen zijn onderdelen in het beheerproces dat beschreven is in:

Beheermodel RIO-waardenlijsten funderend onderwijs (versie 1.2)

De voortgang van de behandeling van de wijzigingsverzoeken kunt u hieronder volgen:

Issuelijst Wijzigingsverzoeken Waardenlijsten RIO-po-vo, januari 2023

Ontwikkelingen

Per 1-1-2023 wordt de Doelgroeponderwijsvorm “Onderwijsvoorzieningen ontheemden” als opleidingskenmerk van kracht, deze is opgenomen in versie 1.1. van de Waardenlijst RIO-po, schooljaar 2022-2023.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.