Waardelijsten RIO-vo

Versie: Waardelijsten RIO-vo, schooljaar 2022-2023
Status: Definitief - juni 2022
Sector: VO

Beschrijving

Binnen RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is er een canoniek informatiemodel voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo) waarin onder meer de volgende drie waardelijsten zijn opgenomen:

  • Opleidingskenmerken
    Een onderscheidende eigenschap van een opleiding. Bijvoorbeeld: Montessori, pro/vmbo-onderbouw, Technasium
  • Opleidingseenheden
    Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Bijvoorbeeld: havo onderbouw, vmbo-bb zorg en welzijn
  • Communicatiecontexten
    Onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld: Bekostiging, Leerplicht/RMC

De inhoud van deze waardelijsten worden bepaald en beheerd door het onderwijsveld, Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO, SLO en VO-raad met ondersteuning van Kennisnet.

De waardelijsten en de toelichting erop zijn te vinden onder het kopje Documentatie.

Beheerproces

Jaarlijks worden deze waardelijsten aangepast aan veranderde omstandigheden en inzichten. Het beheer van de RIO-waardelijsten voor het voortgezet onderwijs wordt gedaan door de Beheergroep waardelijsten RIO-vo. Hierin hebben vo-instellingen, VO-raad, OCW, Inspectie van het Onderwijs, SLO en DUO zitting. Een beschrijving van het beheerproces vindt u in het document Beheermodel RIO-waardelijsten vo (versie 1.1).

Aanmeldingen en wijzigingsverzoeken

Wilt u als partij in het vo een opleidingskenmerk of communicatiecontext toegevoegd of gewijzigd zien in de daartoe bestemde waardelijsten of een verandering laten doorvoeren in de lijst met opleidingseenheden? Dan kunt u een aanmelding cq wijzigingsverzoek indienen bij de beheergroep. Download een van de formulieren hieronder en vul die in. Stuur dit aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. Hoe meer informatie u over uw verzoek geeft, hoe beter de beheergroep het verzoek kan beoordelen! De beheergroep neemt uw verzoek in behandeling en houdt contact met u per e-mail en telefoon. U kunt te allen tijd een verzoek indienen, afhankelijk van het tijdstip van binnenkomst wordt uw verzoek meegenomen voor een komend schooljaar of voor een schooljaar daarop. Houd dus rekening met de deadlines die in het beheermodel zijn vastgelegd.

Aanmeldingsformulier nieuw opleidingskenmerk – versie juni 2021

Wijzigingsformulier opleidingskenmerk – versie maart 2021 (te gebruiken voor wijziging/intrekking van een bestaand opleidingskenmerk in de waardelijst)

Wijzigingsformulier waardelijst opleidingseenheden – versie maart 2021

Aanmeldingsformulier nieuwe communicatiecontext

De beoordeling van de opleidingskenmerken vindt plaats onder meer op basis van de beoordelingscriteria die door de Beheergroep zijn vastgesteld. Deze beoordelingscriteria zijn te vinden in het volgende document:

Beoordelingscriteria opleidingskenmerken vo, versie 2021-02 (als download beschikbaar)

Wijzigingsverzoeken indienen en beoordelen zijn onderdelen in het beheerproces dat beschreven is in:

Beheermodel RIO-waardelijsten vo (versie 1.1)

De voortgang van de behandeling van de wijzigingsverzoeken kunt u hieronder volgen.

Issuelijst Wijzigingsverzoeken Waardelijsten RIO-vo – juni 2022

Ontwikkelingen

Voor schooljaar 2022-2023 is de waardelijst Opleidingskenmerken onveranderd gebleven ten opzichte van 2021-2022. Aan de waardelijst zijn de technische namen die in de m2m-uitwisseling tussen DUO en de softwareleveranciers worden gehanteerd toegevoegd als aparte kolom. De waardelijst Communicatiecontexten kent ook geen aanpassingen, de bestaande versie van februari 2021 is derhalve ook voor schooljaar 2022-2023 van kracht. De waardelijst Opleidingseenheden (gebaseerd op Bijlage Ia. behorende bij artikel 1 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2022-2023 en staatsexamen 2023) is ingeperkt doordat de Beroepsroutes en de Vakmanschapsroutes voor het vmbo met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn komen te vervallen. Er zijn geen nieuwe opleidingseenheden bijgekomen.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.