Waardenlijsten RIO-vo

Beheerstatus: In beheer - juli 2020
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: vo

Versie: Waardenlijsten RIO-vo, schooljaar 2023-2024 - juni 2023
Versiestatus: Vastgesteld

Beschrijving

Binnen RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is er een canoniek informatiemodel gedefinieerd voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo) waarin onder meer de volgende drie waardenlijsten zijn opgenomen:

 • Opleidingskenmerken
  Een onderscheidende eigenschap van een opleiding. Bijvoorbeeld: Montessori, pro/vmbo-onderbouw, Technasium
 • Opleidingseenheden
  Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Bijvoorbeeld: havo onderbouw, vmbo-bb zorg en welzijn
 • Communicatiecontexten
  Onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld: Bekostiging, Leerplicht/RMC

De inhoud van deze waardenlijsten worden bepaald en beheerd door het onderwijsveld, Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO, SLO en VO-raad met ondersteuning van Kennisnet.

De waardenlijsten en de toelichting erop zijn te vinden onder het kopje Documentatie.

Beheerproces

Jaarlijks worden deze waardenlijsten aangepast aan veranderde omstandigheden en inzichten. Het beheer van de RIO-waardenlijsten voor het voortgezet onderwijs wordt gedaan door de Beheergroep waardenlijsten RIO. Hierin hebben vo-instellingen, VO-raad, OCW, Inspectie van het Onderwijs, SLO en DUO zitting. Een beschrijving van het beheerproces vindt u in het document Beheermodel RIO-waardenlijsten funderend onderwijs (zie Ondersteunende documenten).

Aanmeldingen en wijzigingsverzoeken

Wilt u als partij in het vo een opleidingskenmerk of communicatiecontext toegevoegd of gewijzigd zien in de daartoe bestemde waardenlijsten of een verandering laten doorvoeren in de lijst met opleidingseenheden? Dan kunt u een aanmelding cq wijzigingsverzoek indienen bij de beheergroep. Download een van de formulieren (te vinden onder Ondersteunende documenten) en vul die in. Stuur dit aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. Hoe meer informatie u over uw verzoek geeft, hoe beter de beheergroep het verzoek kan beoordelen! De beheergroep neemt uw verzoek in behandeling en houdt contact met u per e-mail en telefoon. U kunt te allen tijd een verzoek indienen, afhankelijk van het tijdstip van binnenkomst wordt uw verzoek meegenomen voor een komend schooljaar of voor een schooljaar daarop. Houd dus rekening met de deadlines die in het beheermodel zijn vastgelegd. De volgende aanmeldings- en wijzigingsformulieren zijn beschikbaar:

 • Aanmeldingsformulier nieuw opleidingskenmerk
 • Wijzigingsformulier opleidingskenmerk (te gebruiken voor wijziging/intrekking van een bestaand opleidingskenmerk in de waardenlijst)
 • Wijzigingsformulier waardenlijst opleidingseenheden
 • Aanmeldingsformulier nieuwe communicatiecontext

De beoordeling van de opleidingskenmerken vindt plaats onder meer op basis van de beoordelingscriteria die door de Beheergroep zijn vastgesteld. Deze beoordelingscriteria zijn te vinden in het volgende document:

 • Beoordelingscriteria opleidingskenmerken

Wijzigingsverzoeken indienen en beoordelen zijn onderdelen in het beheerproces dat beschreven is in:

 • Beheermodel RIO-waardenlijsten funderend onderwijs

De voortgang van de behandeling van de wijzigingsverzoeken kunt u hieronder volgen:

 • Issuelijst Wijzigingsverzoeken Waardenlijsten RIO-po-vo

Meerwaarde

Voor de meerwaarde van het registreren en toepassen van de waarden uit de waardenlijsten zie de toelichtingen onder het kopje Normatieve documenten.

Ontwikkelingen

Per 1-1-2023 was het opleidingskenmerk “Tijdelijke onderwijsvoorziening voor ontheemden” als Opleidingskenmerk al van kracht, deze was opgenomen in versie 1.1. van de Waardenlijst Opleidingskenmerken RIO-vo, schooljaar 2022-2023 en komt ook weer terug in de waardenlijst Opleidingskenmerken RIO-vo, schooljaar 2023-2024.

Voor schooljaar 2023-2024 kent de waardenlijst Opleidingskenmerken zeven nieuwe opleidingskenmerken en 1 naamsverandering ten opzichte van 2022-2023. Vanuit OCW zijn de volgende wijzigingen ingebracht:

 • Naamsverandering: Praktijkgericht programma in Praktijkgericht programma vmbo-gl/tl
 • Praktijkgericht programma havo (met terugwerkende ingangsdatum van 1-8-2022)
 • Tijdelijke nieuwkomersvoorziening (ingangsdatum 1-8-2023)

Tevens is een wijzigingsvoorstel ter kennisgeving ingediend om het opleidingskenmerk (experiment) Tijdelijke onderwijsvoorziening voor ontheemden per 31-7-2024 te beëindigen.

Verder zijn vanuit een vijftal profielorganisaties hun profielen aangemeld die zijn opgenomen als opleidingskenmerk:

De waardenlijst Communicatiecontexten kent voor het vo een aanpassing, de toevoeging van de communicatiecontext Verwerkersovereenkomsten die vanaf 1-8-2023 in werking moet treden. Deze is ook voor het po van toepassing (zie Toelichting voor achtergrondinformatie).

De waardenlijst Opleidingseenheden (gebaseerd op Bijlage Ia. behorende bij artikel 1 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2023-2024 en staatsexamen 2024) is uitgebreid met twee (erkende) opleidingen voor de onderbouw (vmbo-kb/tl) met ingang.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.