Waardenlijsten RIO-vo

Registratiestatus: Geregistreerd - juli 2020
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: vo

Versie: Waardenlijsten RIO-vo, schooljaar 2024-2025 - juli 2024
Versiestatus: Vastgesteld

Beschrijving

Binnen RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is er een canoniek informatiemodel gedefinieerd voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo) waarin onder meer de volgende drie waardenlijsten zijn opgenomen:

 • Opleidingskenmerken
  Een onderscheidende eigenschap van een opleiding. Bijvoorbeeld: Montessori, pro/vmbo-onderbouw, Technasium
 • Opleidingseenheden
  Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Bijvoorbeeld: havo onderbouw, vmbo-bb zorg en welzijn
 • Communicatiecontexten
  Onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld: Bekostiging, Leerplicht/RMC

De inhoud van deze waardenlijsten worden bepaald en beheerd door het onderwijsveld, Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO, SLO en VO-raad met ondersteuning van Kennisnet.

De waardenlijsten en de toelichting erop zijn te vinden onder het kopje Normatieve documentatie.

Beheerproces

Jaarlijks worden deze waardenlijsten aangepast aan veranderde omstandigheden en inzichten. Het beheer van de RIO-waardenlijsten voor het voortgezet onderwijs wordt gedaan door de Beheergroep waardenlijsten RIO. Hierin hebben vo-instellingen, VO-raad, OCW, Inspectie van het Onderwijs, SLO en DUO zitting. Een beschrijving van het beheerproces vindt u in het document Beheermodel RIO-waardenlijsten funderend onderwijs (zie Ondersteunende documenten).

Aanmeldingen en wijzigingsverzoeken

Wilt u als partij in het vo een opleidingskenmerk of communicatiecontext toegevoegd of gewijzigd zien in de daartoe bestemde waardenlijsten of een verandering laten doorvoeren in de lijst met opleidingseenheden? Dan kunt u een aanmelding cq wijzigingsverzoek indienen bij de beheergroep. Download een van de formulieren (te vinden onder Ondersteunende documenten) en vul die in. Stuur dit aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. Hoe meer informatie u over uw verzoek geeft, hoe beter de beheergroep het verzoek kan beoordelen! De beheergroep neemt uw verzoek in behandeling en houdt contact met u per e-mail en telefoon. U kunt te allen tijd een verzoek indienen, afhankelijk van het tijdstip van binnenkomst wordt uw verzoek meegenomen voor een komend schooljaar of voor een schooljaar daarop. Houd dus rekening met de deadlines die in het beheermodel zijn vastgelegd. De volgende aanmeldings- en wijzigingsformulieren zijn beschikbaar:

 • Aanmeldingsformulier nieuw opleidingskenmerk
 • Wijzigingsformulier opleidingskenmerk (te gebruiken voor wijziging/intrekking van een bestaand opleidingskenmerk in de waardenlijst)
 • Wijzigingsformulier waardenlijst opleidingseenheden
 • Aanmeldingsformulier nieuwe communicatiecontext

De beoordeling van de opleidingskenmerken vindt plaats onder meer op basis van de beoordelingscriteria die door de Beheergroep zijn vastgesteld. Deze beoordelingscriteria zijn te vinden in het volgende document:

 • Beoordelingscriteria opleidingskenmerken

Wijzigingsverzoeken indienen en beoordelen zijn onderdelen in het beheerproces dat beschreven is in:

 • Beheermodel RIO-waardenlijsten funderend onderwijs

De voortgang van de behandeling van de wijzigingsverzoeken kunt u hieronder volgen:

 • Issuelijst Wijzigingsverzoeken Waardenlijsten RIO-po-vo

Meerwaarde

Voor de meerwaarde van het registreren en toepassen van de waarden uit de waardenlijsten zie de toelichtingen onder het kopje Normatieve documenten.

Ontwikkelingen

Vanuit OCW was vorig jaar al aangekondigd dat het volgende opleidingskenmerk zou komen te vervallen omdat het experiment wordt beëindigd:

 • Tijdelijke onderwijsvoorziening voor ontheemden (vervallen per 31-7-2024), zie Wijzigingsverzoek 34 – Wijzigingsformulier opleidingskenmerk – Beëindiging Onderwijsvoorziening Ontheemden

Er is een ander experiment voor teruggekomen (Tijdelijke voorziening nieuwkomers) die ook als opleidingskenmerk in RIO gekozen kan worden voor het aanbod en bij de inschrijving in ROD kan worden gebruikt voor de desbetreffende onderwijsdeelnemers.

De waardenlijst Communicatiecontexten kent voor het vo geen aanpassingen ten aanzien van de laatste versie van 1-8-2023. Deze is ook voor het po van toepassing (zie Toelichting voor achtergrondinformatie).

De waardenlijst Opleidingseenheden (gebaseerd op Bijlage Ia. behorende bij artikel 1 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2024-2025 en staatsexamen 2025) is uitgebreid met zes combinatieprofielen in het vmbo (gl, kb, bb). Zie verder de Toelichting Opleidingseenheden vo (onder Normatieve documenten).

DISCLAIMER: De waardenlijst Opleidingseenheden is nog een concept. Het definitief maken van deze waardenlijst is afhankelijk van het besluitvormingsproces bij OCW ten aanzien van de genoemde aanpassingen in de erkende opleidingen voor het vo die in de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2024-2025 worden opgenomen.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.