OSO Gegevensset en Profielen (OSO)

Beheerstatus: In beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo

Versie: OSO Gegevensset en Profielen 1.2.2 - mei 2015
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: OSO Gegevensset en Profielen 2024.1

Beschrijving

Deze afspraak is ontwikkeld in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO). OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school of naar het Samenwerkingsverband passend onderwijs faciliteert.

Deze afspraak geldt voor alle digitale overdrachten in het schooljaar 2015-2016.

Goed geregistreerde leerlinggegevens en leerresultaten zijn van groot belang voor het inrichten van het onderwijs, voor het plaatsen van de leerling en het afleggen van verantwoording daarover (bijvoorbeeld aan de Onderwijsinspectie en aan ouders). Een belangrijke voorwaarde voor het effectief en efficiënt uitwisselen van deze informatie via een dossier van de leerling, is dat er een werkende en bruikbare koppeling wordt gemaakt tussen alle applicaties. Hiertoe zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in de zogenaamde OSO Gegevensset, zodat de verzendende applicatie weet welke gegevens mogelijk zijn en worden verwacht en de ontvangende applicatie weet welke gegevens kunnen worden verwacht. Deze OSO gegevensset specificeert de inhoud van een dossier met onder andere de administratieve gegevens, zorggegevens, begeleidingsgegevens en leerresultaten van een leerling.

Tezamen met de gegevensset definieert deze afspraak ook de volgende vier OSO profielen:
1) dossier bij de overstap van een po-school naar een vo-school en
2) dossiers bij overstap tussen po-scholen onderling,
3) dossiers bij overstap tussen vo-scholen onderling en
4) overdracht van dossier binnen brin.

In deze nieuwste versie zijn de in de reviewgroep bijeenkomst afgesproken wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn samengevat: een nieuw gegevensblok voor de verplichte eindtoets basisonderwijs, nieuwe gegevensblokken voor arrangement, OPP en verblijf OPDC t.b.v. passend onderwijs, en nieuwe velden voor toestemming bij overdracht en motivatie bij herzien advies.
De meest recente aanpassingen betreffen een aparte gegevensstructuur voor de eindtoets basisonderwijs, het verwijderen van de paragraaf over de berichtenuitwisseling rondom de OSO profielen.
Hiermee is deze versie 1.2.2 van de afspraak klaar voor het schooljaar 2015-2016.

Algemene beschrijving afspraak OSO Gegevensset 1.2.2

Ontwikkelingen

De afspraak OSO Gegevensset is geïmplementeerd door verschillende softwareleveranciers. Inmiddels is versie 1.2.2 in gebruik genomen bij de overdracht van overstapdossiers in de Overstap Service Onderwijs (OSO) voor het schooljaar 2015-2016. Deze versie 1.2.2 vervangt de versie 1.2.1.

De OSO afspraak wordt jaarlijks doorontwikkeld. Uw wensen voor aanpassingen, opmerkingen of vragen over deze afspraak kunt u mailen naar info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. De werkgroep verwerkt deze input volgens een vastgesteld proces.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.