OSO Gegevensset en Profielen (OSO)

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo

Versie: OSO Gegevensset en Profielen 2019.1 - januari 2019
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: OSO Gegevensset en Profielen 2024.1

Beschrijving

Deze afspraak is ontwikkeld in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO). OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school en voor binnenschoolse overdracht als voorbereiding hierop.

Sinds het schooljaar 2017-2018 wordt ook de binnenschoolse overdracht als voorbereiding op de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingverband passend onderwijs ondersteund. Dit is vormgegeven door de SWV PaO Profielen.

Deze afspraak die wordt ontwikkeld, beheerd en onderhouden in het kalenderjaar 2019, geldt voor alle betreffende digitale overdrachten in het schooljaar 2019-2020.

Goed geregistreerde leerlinggegevens (leer- en begeleidingsinformatie) zijn van groot belang voor het plaatsen van een leerling op een nieuwe school, het inrichten en organiseren van het onderwijs en begeleiding van de leerling en het afleggen van verantwoording daarover (bijvoorbeeld aan de Onderwijsinspectie en aan ouders).
Een belangrijke voorwaarde voor het efficiënt uitwisselen van het leerlingdossier (OKR), is dat er een werkende en bruikbare koppeling wordt gemaakt tussen de betreffende administratiesystemen. Daarnaast is het van belang dat alleen wettelijk toegestane informatie wordt overgedragen.
De OSO gegevensset en toepassingsprofielen specificeren hiertoe de inhoud van een leerlingdossier met onder andere de administratieve gegevens, zorggegevens, begeleidingsgegevens en leerresultaten van een leerling. Met deze afspraak is voor zowel de verzendende als het ontvangende systemen duidelijk is welke gegevens zij kunnen verwachten en is voor scholen duidelijk welke gegevens mogen worden overgedragen.

Deze afspraak OSO Gegevensset en Profielen versie 2019.1 valt uiteen in drie onderdelen:

Afspraak OSO Gegevensset
Beschreven in document “Afspraak OSO Gegevensset v2019.1” met betekenis, waardebereik, structuur en volgorde van mogelijke gegevenselementen, als basisafspraak voor toepassingsprofielen.
Dit onderdeel wordt in bovenstaande figuur gerepresenteerd door het blauwe blok.

Release notes bij versie 20190415 : De verplichting van het TLV bijlagedocument binnen het blok TLV is vervallen (zie Tabel A.21) en er zijn enkele tekstuele verbeteringen aangebracht t.o.v. versie 20190124 (de eerste publieke conceptversie met ingrijpende wijziging m.b.t. onderwijsondersteuning, zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst van de technische werkgroep op 30 oktober 2018 te Utrecht).

Afspraak OSO Overstapprofielen
Beschreven in document “Afspraak OSO Overstapprofielen v2019.1” met definitie van de vier Overstapprofielen (OV) bovenop de OSO gegevensset, ten behoeve van overdracht van OSO overstapdossiers (de vier paarse blokken in bovenstaande figuur):
1) Dossier bij de overstap van een po-school naar een vo-school,
2) Dossier bij overstap tussen po-scholen onderling,
3) Dossiers bij overstap tussen vo-scholen onderling,
4) Binnen-brin overdracht van dossier voor overstap.

Release notes bij versie 20190227 : Enkele tekstuele verbeteringen/verduidelijkingen aan versie 20190124 (de eerste publieke conceptversie, zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst van de technische werkgroep op 30 oktober 2018 te Utrecht).

Afspraak OSO SWV PaO-profielen
Beschreven in document “Afspraak OSO SWV PaO profielen v2019.1” met definitie van de twee profielen voor samenwerkingsverband Passend onderwijs (SWV PaO) bovenop de OSO gegevensset, ten behoeve van overdracht van OSO SWV PaO-dossiers (de twee oranje blokken in bovenstaande figuur):
1) Dossier van overdracht binnen po-school voor bij aanvraag naar SWV PaO,
2) Dossier van overdracht binnen vo-school voor bij aanvraag naar SWV PaO.

Release notes bij versie 20190227 : Enkele tekstuele verbeteringen/verduidelijkingen aan versie 20190124 (de eerste publieke conceptversie, zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst van de technische werkgroep op 30 oktober 2018 te Utrecht).

Implementatie

Let op, er zijn 2 technische bestanden bundels OV en PaO voor implementatie van de profielenbundels Overstapprofielen respectievelijk SWV PaO profielen. Beide bundels bevatten de ondersteuning voor de implementatie van de ‘gedeelde’ OSO Gegevensset. Deze technische bundels kunnen wat betreft releases onderling gaan verschillen.

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de afspraak:

Technische bestanden OV, versie 2019.1.1 (20210916)

Release notes bij deze OV-bundel (versie 20210916): De door de technische werkgroep van dinsdag 30 oktober 2018 goedgekeurde aanpassingen op versie 2018.1. Laatste update (20210916): Aan codelijst 9 “VVE programma” zijn 2 nieuwe codes toegevoegd en codelijst 11 “Referentiescore” zijn 3 codes toegevoegd.

Technische bestanden PaO, versie 2019.1.1 (20210916)

Release notes bij deze PaO-bundel (versie 20210916): De door de technische werkgroep van dinsdag 30 oktober 2018 goedgekeurde aanpassingen op versie 2018.1. Laatste update (20210916): Aan codelijst 9 “VVE programma” zijn 2 nieuwe codes toegevoegd en codelijst 11 “Referentiescore” zijn 3 codes toegevoegd.

OSO toetscodes POVO, versie 20211008

Deze versie 20211008 bevat de laatste wijzigingen in de OSO toetscodelijst t.o.v. versie 20210719: nieuwe toetscodes voor toetsen van Bureau ICE (IEP LVS versie 2 van Taalverzorging, Lezen en Rekenen), Boom (LVS Spelling en Technisch lezen Woorden), Diataal (Diatekst, Diacijfer, Diaspel en Diawoord), Cito (VSO/PrO Arbeid Begrijpend lezen en Leerling in Beeld) en Hogrefe (IDS-2).

Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen zie de release notes in het bestand en voor een globaal overzicht van de beschikbare toetsen, zie Overzicht van toetsen in OSO toetscodelijst voor schooljaar 2021-2022.

OSO PDF-viewer voor OSO afspraak versie 2019.1.1 (20210916)

Kennisnet Validatie Service (KVS)

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Ondersteunende documenten

Alle documentatie die óf ondersteunend is bij de implementatie van een afspraak óf ondersteunend is aan het standaardisatieproces.

Links

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.