OSO Gegevensset en Profielen (OSO)

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo

Versie: OSO Gegevensset en Profielen 2018.1 - augustus 2018
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: OSO Gegevensset en Profielen 2024.1

Beschrijving

Deze afspraak is ontwikkeld in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO). OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school en voor binnenschoolse overdracht als voorbereiding hierop.

Sinds het schooljaar 2017-2018 wordt ook de binnenschoolse overdracht als voorbereiding op de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingverband passend onderwijs ondersteund. Dit is vormgegeven door de SWV PaO Profielen.

Deze afspraak die wordt ontwikkeld, beheerd en onderhouden in het kalenderjaar 2018, geldt voor alle betreffende digitale overdrachten in het schooljaar 2018-2019.

Goed geregistreerde leerlinggegevens (leer- en begeleidingsinformatie) zijn van groot belang voor het plaatsen van een leerling op een nieuwe school, het inrichten en organiseren van het onderwijs en begeleiding van de leerling en het afleggen van verantwoording daarover (bijvoorbeeld aan de Onderwijsinspectie en aan ouders).
Een belangrijke voorwaarde voor het efficiënt uitwisselen van het leerlingdossier (OKR), is dat er een werkende en bruikbare koppeling wordt gemaakt tussen de betreffende administratiesystemen. Daarnaast is het van belang dat alleen wettelijk toegestane informatie wordt overgedragen.
De OSO gegevensset en toepassingsprofielen specificeren hiertoe de inhoud van een leerlingdossier met onder andere de administratieve gegevens, zorggegevens, begeleidingsgegevens en leerresultaten van een leerling. Met deze afspraak is voor zowel de verzendende als het ontvangende systemen duidelijk is welke gegevens zij kunnen verwachten en is voor scholen duidelijk welke gegevens mogen worden overgedragen.

Deze afspraak OSO Gegevensset en Profielen versie 2018.1 valt uiteen in drie onderdelen:

Afspraak OSO Gegevensset
Beschreven in document “Afspraak OSO Gegevensset, versie 2018.1” met betekenis, waardebereik, structuur en volgorde van mogelijke gegevenselementen, als basisafspraak voor toepassingsprofielen.
Dit onderdeel wordt in bovenstaande figuur gerepresenteerd door het blauwe blok.

Release notes bij versie 20180115 : Eerste publieke conceptversie met nieuwe velden “Overleden?” en “Overlijdensdatum” (inclusief business rule bij veld “Overlijdensdatum”), t.b.v. overleden ouder/verzorger, zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst van de technische werkgroep op dinsdag 14 november 2017 te Utrecht.

Afspraak OSO Overstapprofielen
Beschreven in document “Afspraak OSO Overstapprofielen, versie 2018.1” met definitie van de vier Overstapprofielen (OV) bovenop de OSO gegevensset, ten behoeve van overdracht van OSO overstapdossiers (de vier paarse blokken in bovenstaande figuur):
1) Dossier bij de overstap van een po-school naar een vo-school,
2) Dossier bij overstap tussen po-scholen onderling,
3) Dossiers bij overstap tussen vo-scholen onderling,
4) Binnen-brin overdracht van dossier voor overstap.

Release notes bij versie 20180102 : Eerste publieke conceptversie, zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst van de technische werkgroep op dinsdag 14 november 2017 te Utrecht.

Afspraak OSO SWV PaO-profielen
Beschreven in document “Afspraak SWV PaO-profielen, versie 2018.1 met definitie van de twee profielen voor samenwerkingsverband Passend onderwijs (SWV PaO) bovenop de OSO gegevensset, ten behoeve van overdracht van OSO SWV PaO-dossiers (de twee oranje blokken in bovenstaande figuur):
1) Dossier van overdracht binnen po-school voor bij aanvraag naar SWV PaO,
2) Dossier van overdracht binnen vo-school voor bij aanvraag naar SWV PaO.

Release notes bij versie 20180117 : Eerste publieke conceptversie, zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst van de technische werkgroep op dinsdag 14 november 2017 te Utrecht.

Implementatie

Let op, er zijn 2 technische bestanden bundels OV en PaO voor implementatie van de profielenbundels Overstapprofielen respectievelijk SWV PaO profielen. Beide bundels bevatten de ondersteuning voor de implementatie van de ‘gedeelde’ OSO Gegevensset. Deze technische bundels kunnen wat betreft releases onderling gaan verschillen.

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de afspraak:

Technische bestanden OV, versie 2018.1.1
Release notes bij deze OV-bundel (versie 20180226): De door de technische werkgroep van dinsdag 14 november 2017 goedgekeurde aanpassingen op versie 2017.1, inclusief correctie van business rule bij overlijdensdatum.

Technische bestanden PaO, versie 2018.1.1
Release notes bij deze PaO-bundel (versie 20180226): De door de technische werkgroep van dinsdag 14 november 2017 goedgekeurde aanpassingen op versie 2017.1, inclusief correctie van business rule bij overlijdensdatum.

OSO_toetscodes_POVO
Versie 20190125 bevat de laatste wijzigingen in de OSO toetscodelijst met aanvullende toetscodes bij de Cito toetsen DMT 2018 en Woordenschat 3.0.

Kennisnet Validatie Service (KVS)

www.overstapserviceonderwijs.nl

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Ondersteunende documenten

Alle documentatie die óf ondersteunend is bij de implementatie van een afspraak óf ondersteunend is aan het standaardisatieproces.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.