OSO Gegevensset en Profielen (OSO)

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo

Versie: OSO Gegevensset en Profielen 1.1.1 - juni 2014
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: OSO Gegevensset en Profielen 2024.1

Beschrijving

Deze afspraak is ontwikkeld in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO). OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school of naar het Samenwerkingsverband passend onderwijs faciliteert.

Deze afspraak geldt voor alle digitale overdrachten in het schooljaar 2014-2015.

Goed geregistreerde leerlinggegevens en leerresultaten zijn van groot belang voor het inrichten van het onderwijs, voor het plaatsen van de leerling en het afleggen van verantwoording daarover (bijvoorbeeld aan de Onderwijsinspectie en aan ouders). Een belangrijke voorwaarde voor het effectief en efficiënt uitwisselen van deze informatie via een dossier van de leerling, is dat er een werkende en bruikbare koppeling wordt gemaakt tussen alle applicaties. Hiertoe zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in de zogenaamde OSO Gegevensset, zodat de verzendende applicatie weet welke gegevens mogelijk zijn en worden verwacht en de ontvangende applicatie weet welke gegevens kunnen worden verwacht. Deze OSO Gegevensset specificeert de inhoud van een dossier met onder andere de administratieve gegevens, zorggegevens, begeleidingsgegevens en leerresultaten van een leerling.

Tezamen met de gegevensset definieert deze afspraak ook de volgende drie profielen: dossier bij de overstap van een po-school naar een vo-school en dossiers bij overstap tussen po-scholen of vo-scholen onderling.

Algemene beschrijving van de afspraak OSO Gegevensset versie 1.1.1

Meerwaarde

Iedere school en leerling is erbij gebaat dat elke nieuwe stap in het leren zo goed mogelijk aansluit op de vorige. Of deze stap nu binnen de huidige school of in een nieuwe school in de doorlopende leerlijn plaats vindt. Een goede en relevante informatievoorziening vereenvoudigt en verbetert die stap. Om die uitwisseling te laten werken zijn afspraken nodig. Deze afspraak is bedoeld om de uitwisseling van dossiers te faciliteren en de daarmee samenhangende voordelen te realiseren, namelijk:

  • Optimaliseren van de plaatsing en de efficiënte doorstart van het leren en begeleiden van de leerling in de nieuwe school door het aanleveren van actuele en relevante informatie aan die nieuwe school.
  • Terugdringen van de administratieve lasten in het onderwijs door automatisering en hierbij het voorkomen van fouten bij de handmatige handelingen.

Gebruik

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep om ervaringen met het gebruik van de afspraak uit te wisselen.

Ontwikkelingen

De afspraak OSO Gegevensset is geïmplementeerd door verschillende softwareleveranciers. Inmiddels is versie 1.1.1 in gebruik genomen bij de overdracht van overstapdossiers in de Overstap Service Onderwijs (OSO).

De eerste versie van de afspraak OSO gegevensset werd op 7 november 2013 in beheer genomen door Edustandaard. De voorgaande versies en bijbehorende documentatie is opgenomen in het archief.

De OSO afspraak wordt jaarlijks doorontwikkeld. Uw wensen voor aanpassingen, opmerkingen of vragen over deze afspraak kunt u mailen naar info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. De werkgroep verwerkt deze input volgens een vastgesteld proces.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.