OSO Gegevensset en Profielen (OSO)

Beheerstatus: In beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo

Versie: OSO Gegevensset en Profielen 2022.1 - augustus 2023
Versiestatus: Vastgesteld
Let op: Er is een nieuwere vastgestelde versie beschikbaar: OSO Gegevensset en Profielen 2024.1

Beschrijving

Deze afspraak is ontwikkeld in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO). OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school en voor binnenschoolse overdracht als voorbereiding hierop.

Sinds het schooljaar 2017-2018 wordt ook de binnenschoolse overdracht als voorbereiding op de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingverband passend onderwijs ondersteund. Dit is vormgegeven door de SWV PaO Profielen.

Deze afspraak die wordt ontwikkeld, beheerd en onderhouden voor en in het kalenderjaar 2022, geldt voor alle betreffende digitale overdrachten in het schooljaar 2022-2023.

Goed geregistreerde leerlinggegevens (leer- en begeleidingsinformatie) zijn van groot belang voor het plaatsen van een leerling op een nieuwe school, het inrichten en organiseren van het onderwijs en begeleiding van de leerling en het afleggen van verantwoording daarover (bijvoorbeeld aan de Onderwijsinspectie en aan ouders).
Een belangrijke voorwaarde voor het efficiënt uitwisselen van het leerlingdossier (OKR), is dat er een werkende en bruikbare koppeling wordt gemaakt tussen de betreffende administratiesystemen. Daarnaast is het van belang dat alleen wettelijk toegestane informatie wordt overgedragen.
De OSO gegevensset en toepassingsprofielen specificeren hiertoe de inhoud van een leerlingdossier met onder andere de administratieve gegevens, zorggegevens, begeleidingsgegevens en leerresultaten van een leerling. Met deze afspraak is voor zowel de verzendende als het ontvangende systemen duidelijk is welke gegevens zij kunnen verwachten en is voor scholen duidelijk welke gegevens mogen worden overgedragen.

Deze afspraak OSO Gegevensset en Profielen versie 2022.1 valt uiteen in drie onderdelen:

Afspraak OSO Gegevensset
Beschreven in document “Afspraak OSO Gegevensset v2022.1 (correctie 20230818)” met betekenis, waardebereik, structuur en volgorde van mogelijke gegevenselementen, als basisafspraak voor toepassingsprofielen.
Dit onderdeel wordt in bovenstaande figuur gerepresenteerd door het blauwe blok.

Release notes bij versie 20230818 : In deze versie is in de benaming van gegevens de term ‘eindtoets’ vervangen door ‘eindtoets/doorstroomtoets’ om aan te geven dat dit beide soorten toetsen betreft. De gegevens van de doorstroomtoetsresultaten worden in de gegevensstructuur van de eindtoetsresultaten overgedragen. Verder wordt het verplichte gegeven “Niveau eindtoets” niet meer aan de codelijst gekoppeld. De schemadefinities (XSD) zijn ongewijzigd maar de validatie (XSLT) is gewijzigd om nieuwe waarden m.b.t. de doorstroomtoets in codelijsten ook te toe te staan. Verder is de interpretatie toegevoegd van de gegevensvelden “VO advies volgens school”, “Herzien VO advies”, “Motivatie bij herzien advies” en “Argumentatie” binnen het blok “Overstapadvies” t.b.v. het voorlopige en definitieve schooladvies in relatie tot de doorstroomtoetsresultaten.

Afspraak OSO Overstapprofielen
Beschreven in document “Afspraak OSO Overstapprofielen v2022.1 (correctie 20230614)” met definitie van de vier Overstapprofielen (OV) bovenop de OSO gegevensset, ten behoeve van overdracht van OSO overstapdossiers (de vier paarse blokken in bovenstaande figuur):
1) Dossier bij de overstap van een po-school naar een vo-school,
2) Dossier bij overstap tussen po-scholen onderling,
3) Dossiers bij overstap tussen vo-scholen onderling,
4) Binnen-brin overdracht van dossier voor overstap.

Release notes bij versie 20230614 : In deze versie is in de benaming van gegevens de term ‘eindtoets’ vervangen door ‘eindtoets/doorstroomtoets’ om aan te geven dat dit beide soorten toetsen betreft.

Afspraak OSO SWV-profielen
Beschreven in document “Afspraak OSO SWV-profielen v2022.1 (correctie 20230614)” met definitie van de twee profielen voor samenwerkingsverband Passend onderwijs (PaO) bovenop de OSO gegevensset, ten behoeve van overdracht van OSO SWV-dossiers (de twee oranje blokken in bovenstaande figuur):
1) Dossier van overdracht binnen po-school voor bij aanvraag naar SWV PaO,
2) Dossier van overdracht binnen vo-school voor bij aanvraag naar SWV PaO.

Release notes bij versie 20230614 : In deze versie is in de benaming van gegevens de term ‘eindtoets’ vervangen door ‘eindtoets/doorstroomtoets’ om aan te geven dat dit beide soorten toetsen betreft.

Implementatie

Let op, er zijn 2 technische bestanden bundels OV en SWV (voorheen SWV PaO) voor implementatie van de profielenbundels Overstapprofielen respectievelijk SWV-profielen. Beide bundels bevatten de ondersteuning voor de implementatie van de ‘gedeelde’ OSO Gegevensset. Deze technische bundels kunnen wat betreft releases onderling gaan verschillen.

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de voorgestelde afspraak:

Technische bestanden OSO OV-profielen, versie 2022.1.1 (20230704)
Release notes bij deze OV-bundel (versie 20230704): De voorgestelde aanpassingen op versie 2022.1 (7 juli 2023), d.w.z. toevoeging van waarden aan codelijsten t.b.v. doorstroomtoets.

Technische bestanden OSO SWV-profielen, versie 2022.1.1 (20230704)
Release notes bij deze SWV-bundel (versie 20230704): De voorgestelde aanpassingen op versie 2022.1 (7 juli 2023), d.w.z. toevoeging van waarden aan codelijsten t.b.v. doorstroomtoets.

OSO toetscodes POVO, versie 20240124
Deze versie 20240124 bevat de laatste wijzigingen in de OSO toetscodelijst t.o.v. versie 20230907: toetscodes toegevoegd voor nieuwe toetsen NPV-J-3 en BOOM LVS Rekenen-Wiskunde Contextrijk en toetscodes toegevoegd voor BOOM LVS Rekenen-Wiskunde 2019 regulier en digitaal, voor normering 2023/2024.

Voor een gedetailleerd overzicht van de laatste wijzigingen zie de release notes in het betreffende bestand en voor een globaal overzicht van de beschikbare toetsen, zie “Overzicht van toetsen in OSO toetscodelijst voor schooljaar 2023-2024“.

Voor de implementatie zijn een aantal valide voorbeeld XML-bestanden beschikbaar gesteld in een ZIP-bestand “Voorbeelddossiers 2022.1”.

Ook is de PDF-viewer beschikbaar voor de nieuwste correcties, zie OSO PDF-viewer, versie 2022.1.3 (20230911). In deze laatste update is de ondersteuning van doorstroomtoetsresultaten doorgevoerd. Ook zijn enkele verbeteringen in de presentatie van toetsresultaten aangebracht.
Let op, er is een optionele update van de PDF-viewer voor de OSO afspraak 2022.1 gemaakt. In deze update viewer is de presentatie van de schoolloopbaan verbeterd door Onderwijsaanbieder, Onderwijslocatie en Opleidingskenmerken als aparte regels toe te voegen, zie OSO PDF-viewer, versie 2022.1.4 (20240328).

Voor de online validatie van de XML van OSO-dossiers is de Kennisnet Validatie Service (KVS) beschikbaar.

Ontwikkelingen

Er is in de zomer van 2023 een voorstel gemaakt om in de huidige versie 2022.1 van de afspraak voor het komende schooljaar 2023-2024 ook de resultaten van de doorstroomtoets te kunnen overdragen zonder dat de XML-structuur wordt aangepast.

In de specificatiedocumenten is in de benaming van gegevens de term ‘eindtoets’ vervangen door ‘eindtoets/doorstroomtoets’ om aan te geven dat dit beide soorten toetsen betreft. De gegevens van de doorstroomtoetsresultaten worden in de gegevensstructuur van de eindtoetsresultaten geplaatst; hierbij worden de OSO codelijsten 42, 45, 46 en 47 van de betreffende gegevensvelden aangevuld met de waarden/codes voor de doorstroomtoets. Deze nieuwe waarden zijn dan gelijk aan de waarden van de waardenlijsten in het DUO PvE voor scholen. Verder wordt codelijst 43 Niveau eindtoets niet meer gebruikt. De validatie-XSLT uit de technische bestandenbundels is gewijzigd om deze nieuwe waarden ook te toe te staan.
Verder is de interpretatie toegevoegd van de gegevensvelden “VO advies volgens school”, “Herzien VO advies”, “Motivatie bij herzien advies” en “Argumentatie” binnen het blok “Overstapadvies” t.b.v. het voorlopige en definitieve schooladvies in relatie tot de doorstroomtoetsresultaten.

Dit voorstel is in september 2023 definitief gemaakt.

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de voorgestelde afspraak:

Technische bestanden OSO OV-profielen, versie 2022.1.1 (20230704)
Release notes bij deze OV-bundel (versie 20230704): De voorgestelde aanpassingen op versie 2022.1 (7 juli 2023), d.w.z. toevoeging van waarden aan codelijsten t.b.v. doorstroomtoets.

Technische bestanden OSO SWV-profielen, versie 2022.1.1 (20230704)
Release notes bij deze SWV-bundel (versie 20230704): De voorgestelde aanpassingen op versie 2022.1 (7 juli 2023), d.w.z. toevoeging van waarden aan codelijsten t.b.v. doorstroomtoets.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.