OSO Gegevensset en Profielen (OSO)

Beheerstatus: In beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo

Versie: OSO Gegevensset en Profielen 2022.1 - december 2022
Versiestatus: Vastgesteld

Beschrijving

Deze afspraak is ontwikkeld in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO). OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school en voor binnenschoolse overdracht als voorbereiding hierop.

Sinds het schooljaar 2017-2018 wordt ook de binnenschoolse overdracht als voorbereiding op de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingverband passend onderwijs ondersteund. Dit is vormgegeven door de SWV PaO Profielen.

Deze afspraak die wordt ontwikkeld, beheerd en onderhouden voor en in het kalenderjaar 2022, geldt voor alle betreffende digitale overdrachten in het schooljaar 2022-2023.

Goed geregistreerde leerlinggegevens (leer- en begeleidingsinformatie) zijn van groot belang voor het plaatsen van een leerling op een nieuwe school, het inrichten en organiseren van het onderwijs en begeleiding van de leerling en het afleggen van verantwoording daarover (bijvoorbeeld aan de Onderwijsinspectie en aan ouders).
Een belangrijke voorwaarde voor het efficiënt uitwisselen van het leerlingdossier (OKR), is dat er een werkende en bruikbare koppeling wordt gemaakt tussen de betreffende administratiesystemen. Daarnaast is het van belang dat alleen wettelijk toegestane informatie wordt overgedragen.
De OSO gegevensset en toepassingsprofielen specificeren hiertoe de inhoud van een leerlingdossier met onder andere de administratieve gegevens, zorggegevens, begeleidingsgegevens en leerresultaten van een leerling. Met deze afspraak is voor zowel de verzendende als het ontvangende systemen duidelijk is welke gegevens zij kunnen verwachten en is voor scholen duidelijk welke gegevens mogen worden overgedragen.

Deze afspraak OSO Gegevensset en Profielen versie 2022.1 valt uiteen in drie onderdelen:

Afspraak OSO Gegevensset
Beschreven in document “Afspraak OSO Gegevensset v2022.1” met betekenis, waardebereik, structuur en volgorde van mogelijke gegevenselementen, als basisafspraak voor toepassingsprofielen.
Dit onderdeel wordt in bovenstaande figuur gerepresenteerd door het blauwe blok.

Release notes bij versie 20211208 : Eerste publieke versie met wijzigingen zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst van de technische werkgroep op 10 november 2021. Belangrijkste wijzigingen zijn het toevoegen van informatie over RIO onderwijsinrichting, het vervallen van toestemming van ouders/verzorgers voor VOVO-overstap en het verwijderen van overbodige/ongebruikte gegevens.

Afspraak OSO Overstapprofielen
Beschreven in document “Afspraak OSO Overstapprofielen v2022.1” met definitie van de vier Overstapprofielen (OV) bovenop de OSO gegevensset, ten behoeve van overdracht van OSO overstapdossiers (de vier paarse blokken in bovenstaande figuur):
1) Dossier bij de overstap van een po-school naar een vo-school,
2) Dossier bij overstap tussen po-scholen onderling,
3) Dossiers bij overstap tussen vo-scholen onderling,
4) Binnen-brin overdracht van dossier voor overstap.

Release notes bij correctieversie 20211210: Verwijzingen naar Wbp vervangen door verwijzing naar AVG. En bij versie 20211210: Eerste publieke versie met wijzigingen zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst van de technische werkgroep op 10 november 2021. Belangrijkste wijzigingen zijn toevoegen van informatie over RIO onderwijsinrichting, het vervallen van toestemming van ouders/verzorgers voor VOVO-overstap en verwijderen van overbodige/ongebruikte gegevens.

Afspraak OSO SWV-profielen
Beschreven in document “Afspraak OSO SWV-profielen v2022.1” met definitie van de twee profielen voor samenwerkingsverband Passend onderwijs (PaO) bovenop de OSO gegevensset, ten behoeve van overdracht van OSO SWV-dossiers (de twee oranje blokken in bovenstaande figuur):
1) Dossier van overdracht binnen po-school voor bij aanvraag naar SWV PaO,
2) Dossier van overdracht binnen vo-school voor bij aanvraag naar SWV PaO.

Release notes bij correctieversie 20211210: Verwijzingen naar Wbp vervangen door verwijzing naar AVG. En bij versie 20211210 : Eerste publieke versie met wijzigingen zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst van de technische werkgroep op 10 november 2021. Belangrijkste wijzigingen zijn toevoegen van informatie over RIO onderwijsinrichting en verwijderen van overbodige/ongebruikte gegevens.

Implementatie

Let op, er zijn 2 technische bestanden bundels OV en SWV (voorheen SWV PaO) voor implementatie van de profielenbundels Overstapprofielen respectievelijk SWV-profielen. Beide bundels bevatten de ondersteuning voor de implementatie van de ‘gedeelde’ OSO Gegevensset. Deze technische bundels kunnen wat betreft releases onderling gaan verschillen.

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de afspraak:

Technische bestanden OV, versie 2022.1.1 (20230221)

Release notes bij deze OV-bundel (versie 20230121): De door de technische werkgroep van dinsdag 10 november 2021 goedgekeurde aanpassingen op voorgaande versie, inclusief correctie op 24 februari 2022 van de verplichting van de beide velden binnen het element onderwijslocatieType (waren ten onrechte optioneel) en correctie op 21 februari 2023 van enkele typefouten in de meldingsteksten van de validatie.

Technische bestanden SWV, versie 2022.1.1 (20230221)

Release notes bij deze SWV-bundel (versie 20230221): De door de technische werkgroep van dinsdag 10 november 2021 goedgekeurde aanpassingen op voorgaande versie, inclusief correctie op 24 februari 2022 van de verplichting van de beide velden binnen het element onderwijslocatieType (waren ten onrechte optioneel) en correctie op 21 februari 2023 van enkele typefouten in de meldingsteksten van de validatie.

OSO toetscodes POVO, versie 20230310

Deze versie 20230310 bevat de laatste wijzigingen in de OSO toetscodelijst t.o.v. versie 20221213: 1 nieuwe aanvullende toetscode RWLib-44RM voor de toetsversie “B8/M8-Lib met rekenmachine” van Cito Leerling in Beeld (Rekenen-Wiskunde).

Voor een gedetailleerd overzicht van de laatste wijzigingen zie de release notes in het betreffende bestand en voor een globaal overzicht van de beschikbare toetsen, zie “Overzicht van toetsen in OSO toetscodelijst voor schooljaar 2022-2023“.

Voor de implementatie zijn een aantal valide voorbeeld XML-bestanden beschikbaar gesteld in een ZIP-bestand “Voorbeelddossiers 2022.1”.

Ook is de PDF-viewer beschikbaar, zie OSO PDF-viewer voor OSO afspraak versie 2022.1.2 (20230222). In deze laatste update is de indeling van Toetsresultaten iets verbeterd om langere toetscodes beter te kunnen tonen.

Voor de online validatie van de XML van OSO-dossiers is de Kennisnet Validatie Service (KVS) beschikbaar.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.