OSO Gegevensset en Profielen (OSO)

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo

Versie: OSO Gegevensset en Profielen 2016.1 - februari 2016
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: OSO Gegevensset en Profielen 2024.1

Beschrijving

Deze afspraak is ontwikkeld in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO). OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school of naar het Samenwerkingsverband passend onderwijs faciliteert.

Deze afspraak die wordt ontwikkeld, beheerd en onderhouden in het kalenderjaar 2016, geldt voor alle digitale overdrachten in het schooljaar 2016-2017.

Goed geregistreerde leerlinggegevens en leerresultaten zijn van groot belang voor het inrichten van het onderwijs, voor het plaatsen van de leerling en het afleggen van verantwoording daarover (bijvoorbeeld aan de Onderwijsinspectie en aan ouders). Een belangrijke voorwaarde voor het effectief en efficiënt uitwisselen van deze informatie via een dossier van de leerling, is dat er een werkende en bruikbare koppeling wordt gemaakt tussen alle applicaties. Hiertoe zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in de zogenaamde OSO Gegevensset, zodat de verzendende applicatie weet welke gegevens mogelijk zijn en worden verwacht en de ontvangende applicatie weet welke gegevens kunnen worden verwacht. Deze OSO gegevensset specificeert de inhoud van een dossier met onder andere de administratieve gegevens, zorggegevens, begeleidingsgegevens en leerresultaten van een leerling.

Tezamen met de gegevensset definieert deze afspraak ook de volgende vier OSO profielen:
1) dossier bij de overstap van een po-school naar een vo-school en
2) dossiers bij overstap tussen po-scholen onderling,
3) dossiers bij overstap tussen vo-scholen onderling en
4) overdracht van dossier binnen brin.

In deze nieuwste versie zijn de in de reviewgroep bijeenkomst afgesproken wijzigingen doorgevoerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn samengevat: de gegevensstructuur voor de resultaten van de eindtoets basisonderwijs is vervangen door die van het Resultaatbericht Eindtoets PO, een vaste codelijst voor ouder-kind relatie is gedefinieerd, het onderscheid tussen vaste en mobiele telefoon is vervallen, een nieuw veld voor medicijngebruik en een gegevensblok voor LWOO-aanwijzing is toegevoegd.

Hiermee is deze versie 2016.1 van de afspraak klaar voor het schooljaar 2016-2017.

Algemene beschrijving van de afspraak_OSO_Gegevensset_versie 2016.1

Implementatie

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de afspraak:

OSO toetscodelijst

Versie 20170403 bevat t.o.v. voorgaande 20170202 een vijftal nieuwe toetscodes t.b.v. voorspelling Entree 6 bij 3e generatie Cito LVS-toetsen en Taalverzorging.

Technische bestanden
Let op: dit is technische bundel versie 2016.1.3 met XSLT validatie versie 2016.1.2. De waarde “2016.1.2” is dan ook waarop veld Validatieversie in KVS wordt gecontroleerd!

Kennisnet Validatie Service (KVS)

www.overstapserviceonderwijs.nl

Ontwikkelingen

De afspraak OSO Gegevensset is geïmplementeerd door verschillende softwareleveranciers. Inmiddels is deze versie 2016.1 gedefinieerd voor de overdracht van overstapdossiers in de Overstap Service Onderwijs (OSO) voor het komende schooljaar 2016-2017. Deze versie 2016.1 vervangt de versie 1.2.2 van het huidige schooljaar 2015-2016.

De OSO afspraak wordt jaarlijks doorontwikkeld. Uw wensen voor aanpassingen, opmerkingen of vragen over deze afspraak kunt u mailen naar info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. De werkgroep verwerkt deze input volgens een vastgesteld proces.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.