OSO Gegevensset en Profielen (OSO)

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo

Versie: OSO Gegevensset en Profielen 2024.1 - maart 2024
Versiestatus: Vastgesteld

Beschrijving

Deze afspraak is ontwikkeld in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO). OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school en voor binnenschoolse overdracht als voorbereiding hierop.

Sinds het schooljaar 2017-2018 wordt ook de binnenschoolse overdracht als voorbereiding op de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingverband passend onderwijs ondersteund. Dit is vormgegeven door de SWV PaO Profielen.

Deze afspraak die wordt ontwikkeld, beheerd en onderhouden voor en in het kalenderjaar 2024, geldt voor alle betreffende digitale dossieroverdrachten in het schooljaar 2024-2025.

Goed geregistreerde leerlinggegevens (leer- en begeleidingsinformatie) zijn van groot belang voor het plaatsen van een leerling op een nieuwe school, het inrichten en organiseren van het onderwijs en begeleiding van de leerling en het afleggen van verantwoording daarover (bijvoorbeeld aan de Onderwijsinspectie en aan ouders).
Een belangrijke voorwaarde voor het efficiënt uitwisselen van het leerlingdossier (OKR), is dat er een werkende en bruikbare koppeling wordt gemaakt tussen de betreffende administratiesystemen. Daarnaast is het van belang dat alleen wettelijk toegestane informatie wordt overgedragen.
De OSO gegevensset en toepassingsprofielen specificeren hiertoe de inhoud van een leerlingdossier met onder andere de administratieve gegevens, zorggegevens, begeleidingsgegevens en leerresultaten van een leerling. Met deze afspraak is voor zowel de verzendende als het ontvangende systemen duidelijk is welke gegevens zij kunnen verwachten en is voor scholen duidelijk welke gegevens mogen worden overgedragen.

Deze afspraak OSO Gegevensset en Profielen versie 2024.1 valt uiteen in drie onderdelen:

Afspraak OSO Gegevensset
Beschreven in document “Afspraak OSO Gegevensset v2024.1 (20231221)” met betekenis, waardebereik, structuur en volgorde van mogelijke gegevenselementen, als basisafspraak voor toepassingsprofielen.
Dit onderdeel wordt in bovenstaande figuur gerepresenteerd door het blauwe blok.

Release notes bij versie 20231221 : In deze versie is in de benaming en beschrijving van gegevens de term ‘eindtoets/doorstroomtoets’ vervangen door ‘doorstroomtoets’ om aan te geven dat dit de doorstroomtoets betreft (en niet meer de eindtoets). De gegevensstructuur van de doorstroomtoetsresultaten is ook specifiek gemaakt; zo is het gegeven “Niveau eindtoets” verwijderd. Verder zijn binnen het blok “Overstapadvies” de gegevensvelden “Voorlopig schooladvies” en “Definitief schooladvies” toegevoegd en zijn de gegevens “VO advies volgens school”, “Herzien VO advies” en “Motivatie bij herzien advies” verwijderd. De schemadefinities (XSD) zijn gewijzigd en de validatieschema’s (XSLTs) zijn gewijzigd.

Afspraak OSO Overstapprofielen
Beschreven in document “Afspraak OSO Overstapprofielen v2024.1 (20231221)” met definitie van de vier Overstapprofielen (OV) bovenop de OSO gegevensset, ten behoeve van overdracht van OSO overstapdossiers (de vier paarse blokken in bovenstaande figuur):
1) Dossier bij de overstap van een po-school naar een vo-school,
2) Dossier bij overstap tussen po-scholen onderling,
3) Dossiers bij overstap tussen vo-scholen onderling,
4) Binnen-brin overdracht van dossier voor overstap.

Release notes bij versie 20231221: In deze versie is in de benaming van gegevens de term ‘eindtoets/doorstroomtoets’ vervangen door ‘doorstroomtoets’ om aan te geven dat dit de doorstroomtoets betreft (en niet meer de eindtoets).

Afspraak OSO SWV-profielen
Beschreven in document “Afspraak OSO SWV-profielen v2024.1 (20231221)” met definitie van de twee profielen voor samenwerkingsverband Passend onderwijs (PaO) bovenop de OSO gegevensset, ten behoeve van overdracht van OSO SWV-dossiers (de twee oranje blokken in bovenstaande figuur):
1) Dossier van overdracht binnen po-school voor bij aanvraag naar SWV PaO,
2) Dossier van overdracht binnen vo-school voor bij aanvraag naar SWV PaO.

Release notes bij versie 20231221: In deze versie is in de benaming van gegevens de term ‘eindtoets/doorstroomtoets’ vervangen door ‘doorstroomtoets’ om aan te geven dat dit de doorstroomtoets betreft (en niet meer de eindtoets).

Implementatie

Let op, er zijn 2 technische bestanden bundels OV en SWV (voorheen SWV PaO) voor implementatie van de profielenbundels Overstapprofielen respectievelijk SWV-profielen. Beide bundels bevatten de ondersteuning voor de implementatie van de ‘gedeelde’ OSO Gegevensset. Deze technische bundels kunnen wat betreft releases onderling gaan verschillen.

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de voorgestelde afspraak:

Technische bestanden OSO OV-profielen, versie 2024.1.1 (20240117)
Release notes bij deze OV-bundel (versie 20240117): De gegevensstructuur van voorgaande versie 2022.1 (7 juli 2023) is omgezet van eindtoets naar doorstroomtoets, inclusief wijzigingen in overstapadvies m.b.t. schooladviezen. Verder is de validatie van de gewijzigde codelijsten en versie aanduidingen aangepast. Let op, codelijst 2 “Advies VO” is conform de DUO waardelijst “ADviesVO” gemaakt.

Technische bestanden OSO SWV-profielen, versie 2024.1.1 (20240117)
Release notes bij deze SWV-bundel (versie 20240117): De gegevensstructuur van voorgaande versie 2022.1 (7 juli 2023) is omgezet van eindtoets naar doorstroomtoets, inclusief wijzigingen in overstapadvies m.b.t. schooladviezen. Verder is de validatie van de gewijzigde codelijsten en versie aanduidingen aangepast. Let op, codelijst 2 “Advies VO” is conform de DUO waardelijst “ADviesVO” gemaakt.

OSO toetscodes POVO, versie 20240124
Deze versie 20240124 bevat de laatste wijzigingen in de OSO toetscodelijst t.o.v. versie 20230907: toetscodes toegevoegd voor nieuwe toetsen NPV-J-3 en BOOM LVS Rekenen-Wiskunde Contextrijk en toetscodes toegevoegd voor BOOM LVS Rekenen-Wiskunde 2019 regulier en digitaal, voor normering 2023/2024.

Voor een gedetailleerd overzicht van de laatste wijzigingen zie de release notes in het betreffende bestand en voor een globaal overzicht van de beschikbare toetsen, zie “Overzicht van toetsen in OSO toetscodelijst voor schooljaar 2024-2025“.

Voor de implementatie zijn een aantal valide voorbeeld XML-bestanden beschikbaar gesteld in een ZIP-bestand “Voorbeelddossiers 2024.1”.

De PDF-viewer beschikbaar voor deze versie van de afspraak, zie OSO PDF-viewer, versie 2024.1.1 (20240328). In deze laatste update zijn de wijzigingen m.b.t. de doorstroomtoets en de schooladviezen doorgevoerd. Ook is de presentatie van de schoolloopbaan verbeterd door info over Onderwijsaanbieder, Onderwijslocatie en Opleidingskenmerken op aparte regels te plaatsen.

Voor de online validatie van de XML van OSO-dossiers is de Kennisnet Validatie Service (KVS) beschikbaar.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.