OSO Gegevensset en Profielen (OSO)

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: po vo

Versie: OSO Gegevensset en Profielen 2017.1 - augustus 2017
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: OSO Gegevensset en Profielen 2024.1

Beschrijving

Deze afspraak is ontwikkeld in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO). OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school of naar het Samenwerkingsverband passend onderwijs faciliteert en voor binnenschoolse overdracht als voorbereiding hierop.

Sinds het schooljaar 2017-2018 wordt ook de binnenschoolse overdracht als voorbereiding op de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingverband passend onderwijs ondersteund. Dit is vormgegeven door de SWV PaO Profielen.

Deze afspraak die wordt ontwikkeld, beheerd en onderhouden in het kalenderjaar 2017, geldt voor alle betreffende digitale overdrachten in het schooljaar 2017-2018.

Goed geregistreerde leerlinggegevens en leerresultaten zijn van groot belang voor het inrichten van het onderwijs, voor het plaatsen van de leerling en het afleggen van verantwoording daarover (bijvoorbeeld aan de Onderwijsinspectie en aan ouders). En voor het organiseren van het onderwijs.
Een belangrijke voorwaarde voor het effectief en efficiënt uitwisselen van deze informatie via een dossier van de leerling, is dat er een werkende en bruikbare koppeling wordt gemaakt tussen alle applicaties. Hiertoe zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in de zogenaamde OSO Gegevensset, zodat de verzendende applicatie weet welke gegevens mogelijk zijn en de ontvangende applicatie weet welke gegevens kunnen worden verwacht. De OSO Profielen specificeren de inhoud van de verschillende dossiers met onder andere de administratieve gegevens, zorggegevens, begeleidingsgegevens en leerresultaten van een leerling.

Tezamen met de OSO gegevensset definieert deze afspraak ook 6 toepassingsprofielen bovenop deze gegevensset, vier Overstapprofielen (OV) en twee profielen voor samenwerkingsverband Passend onderwijs (SWV PaO):
1) Dossier bij de overstap van een po-school naar een vo-school,
2) Dossier bij overstap tussen po-scholen onderling,
3) Dossiers bij overstap tussen vo-scholen onderling,
4) Binnen-brin overdracht van dossier voor overstap,
5) Dossier van overdracht binnen po-school voor bij aanvraag naar SWV PaO,
6) Dossier van overdracht binnen vo-school voor bij aanvraag naar SWV PaO.

In deze nieuwste versie zijn de in de reviewgroep bijeenkomst afgesproken wijzigingen doorgevoerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn samengevat:
1) De SWV PaO Profielen zijn toegevoegd voor dossieroverdracht bij de aanvraag naar SWV PaO: een profiel voor overdracht binnen po-school en een profiel voor overdracht binnen vo-school,
2) Het nieuwe gegevensblok “Categorie uitlevering” binnen “Metadata” is toegevoegd t.b.v. selectief uitleveren.

Hiermee is deze versie 2017.1 van de afspraak klaar voor het komende schooljaar 2017-2018.

Algemene beschrijving van de afspraak OSO Gegevensset en Profielen_versie 2017.1

Release notes bij update 20170308: Zoals afgesproken tijdens bijeenkomst van 7 maart 2017

Implementatie

Let op, in deze versie 2017.1 is de validatie XSLT gereorganiseerd. Dit was nodig door nieuwe SWV PaO profielen. Er zijn nu 2 technische bestanden bundels OV en PaO voor implementatie van de profielenbundels Overstapprofielen respectievelijk SWV PaO profielen. Deze technische bundels kunnen wat betreft releases onderling gaan verschillen.

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de afspraak:

Technische bestanden OV 2017.1.2

Release notes bij deze OV-bundel (versie 20180314): Het niveau G (van generiek) van de eindtoetsen is toegevoegd in versie 2017.1.2 t.b.v. Overstapprofielen (laatste update: de voorbeelden zijn gecorrigeerd).

Technische bestanden PaO 2017.1.2

Release notes bij deze PaO-bundel (versie 20180314): Het niveau G (van generiek) van de eindtoetsen is toegevoegd in versie 2017.1.2 t.b.v. SWV PaO profielen (laatste update: de voorbeelden zijn gecorrigeerd).

OSO toetscodelijst

Versie 20180516 bevat de laatste wijzigingen in de OSO toetscodelijst, dus inclusief de nieuwste toetscodes van Cito toetsen, Schoolvaardigheidstoetsen van Boom test onderwijs, SON-R-2-8 en WISC-V-NL.

Kennisnet Validatie Service (KVS)

www.overstapserviceonderwijs.nl

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.